Base description which applies to whole site
+

BELEIDSARTIKEL 43 LANGDURIGE ZORG

43.1 Algemene doelstelling

Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoeningen van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.

43.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting

Verschil 2011

Verplichtingen

4 968 230

5 384 995

5 656 302

6 059 232

6 336 705

6 124 234

212 471

               

Uitgaven

4 966 473

5 394 615

5 594 961

6 017 729

6 423 787

6 156 922

266 865

               

Programma-uitgaven

4 962 629

5 390 586

5 590 456

6 011 637

6 417 668

6 153 477

264 191

1. De positie van de burger in zorgstelsel wordt versterkt.

52 885

57 215

57 713

59 201

56 925

65 168

– 8 243

waarvan bijdragen aan baten- lastendiensten

6 046

7 563

8 609

8 046

7 638

7 080

558

waarvan bijdragen aan zbo’s

1 866

1 907

0

0

0

0

0

waarvan bijdragen aan pg- organisaties

37 405

39 567

40 472

43 377

42 176

42 226

– 50

2. Voor iedere cliënt is de voor hem of haar noodzakelijk zorg beschikbaar; de cliënt kan uit een kwalitatief voldoende zorgaanbod kiezen.

163 574

196 774

186 967

153 440

149 221

130 249

18 972

waarvan bijdragen aan zbo’s

0

0

3 700

1 372

0

0

0

3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg).

36 917

91 270

122 320

135 800

134 472

126 708

7 764

waarvan bijdragen aan baten- lastendiensten

1 888

2 046

3 277

2 721

2 289

2 036

253

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.

4 709 253

5 045 327

5 223 456

5 663 196

6 077 050

5 831 352

245 698

waarvan rijksbijdrage AWBZ

4 495 400

4 774 300

4 896 400

4 891 600

5 248 300

5 219 500

28 800

waarvan bijdragen aan zbo’s (CAK)

0

0

0

29 835

22 107

16 196

5 911

               

Apparaatsuitgaven

3 844

4 029

4 505

6 092

6 119

3 445

2 674

               

Ontvangsten

1 909

1 431

2 194

17 453

5 105

0

5 105

43.3 Financiële toelichting

In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.

Programma-uitgaven

De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in vier operationele doelstellingen:

  • 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;

  • 2. Voor iedere cliënt is de voor hem of haar noodzakelijk zorg beschikbaar; de cliënt kan uit een kwalitatief voldoende zorgaanbod kiezen;

  • 3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg);

  • 4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

65 168

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

65 168

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Betalingen Zichtbare Zorg die niet meer in 2010 konden worden gerealiseerd.

1 185

2. Overboeking naar artikel 98 (apparaat IGZ). Het betreft het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2011 voor het project Zichtbare Zorg.

– 9 200

3. Overige mutaties.

245

Stand suppletoire begroting VJN

57 398

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties.

– 214

Stand suppletoire begroting NJN

57 184

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 259

Stand realisatie 2011

56 925

2. Voor iedere cliënt is de voor hem of haar noodzakelijk zorg beschikbaar; de cliënt kan uit een kwalitatief voldoende zorgaanbod kiezen

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

130 249

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

130 249

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. De rol van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij de indicatiestelling in de AWBZ is aan het veranderen. Om deze omslag te faciliteren zijn investeringen nodig. Deze investeringen leiden uiteindelijk tot een kleiner en doelmatiger CIZ.

11 200

2. Door vereenvoudiging en stroomlijnen van de indicatiestelling daalde de begroting van het CIZ de afgelopen jaren. Voor 2011 is echter nog een aanvulling op de instellingssubsidie noodzakelijk.

5 885

3. Het betreft een overboeking van middelen die door vertraging niet meer besteed konden worden in 2010. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de financiële afwikkeling van de (afgeronde) werkzaamheden van het CIZ voor de pakketmaatregel begeleiding en middelen in het kader van de stimuleringsregeling kleinschalig wonen.

3 652

4. Overboeking naar artikel 43 (apparaat). Betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.

– 976

5. In het kader van de Wtcg kunnen mensen op basis van hun zorggebruik een tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die zij hebben als gevolg van hun handicap/chronische ziekte. Voor een goede uitvoering van dit onderdeel van de Wtcg zijn extra uitvoeringskosten bij het CIZ gemaakt.

593

Stand suppletoire begroting VJN

150 603

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar artikel 43 (apparaat). Het betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.

– 678

2. Overige mutaties.

– 465

Stand suppletoire begroting NJN

149 460

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 239

Stand realisatie 2011

149 221

3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

126 708

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

126 708

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. In het Regeerakkoord zijn vele maatregelen op het terrein van de AWBZ opgenomen (scheiden wonen/zorg, IQ-criterium, uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (UAZ), jeugd). De voorbereiding en de uitvoering hiervan leiden tot extra kosten waarin nog niet is voorzien. Die kosten hebben betrekking op onderzoek, stroomlijning/verbetering van de gegevensstromen in de AWBZ en kosten die direct gerelateerd zijn aan de implementatie van de maatregelen. Tegenover deze kosten staan de (al ingeboekte) besparingen in de AWBZ.

6 101

2. Overboeking naar artikel 98 OD 3 in verband met toevoeging aan de Verzameluitkering VWS. Betreft subsidie Frieslab gemeente Leeuwarden.

– 266

3. Overige mutaties.

1 498

Stand suppletoire begroting VJN

134 041

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking van artikel 42 OD 2. Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle middelen ten behoeve van het Stagefonds onder één budget worden samengebracht.

22 875

2. Deze bijstelling vindt vooral plaats door vertraging in het programma «In voor zorg». Het restant van de mutatie is het gevolg van vertraging in de uitvoering van het programma «Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg» (€ 2,8 miljoen). Daarnaast doet zich in 2011 een meevaller voor bij de uitvoering van plannen uit het Regeerakkoord.

– 21 853

3. Overige mutaties.

700

Stand suppletoire begroting NJN

135 763

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 1 291

Stand realisatie 2011

134 472

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

5 831 352

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

5 831 352

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Een deel van de Wtcg-tegemoetkomingen over 2009 is niet in 2010 tot betaling gekomen. Deze tegemoetkomingen worden in 2011 betaald. Daarnaast wordt een structurele tegenvaller van € 50 miljoen verwacht.

75 724

2. Bijstelling in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2011 van het Centraal Planbureau.

47 900

3. In het kader van de Wtcg kunnen mensen – op basis van hun zorggebruik – een tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die zij hebben als gevolg van hun handicap/chronische ziekte. Voor een goede uitvoering van dit onderdeel van de Wtcg zijn verschillende extra uitgaven noodzakelijk. Het gaat daarbij onder andere om de volgende activiteiten: Adequate voorlichting aan burgers, zorgverzekeraars, zorgkantoren, (fiscale) intermediairs, patiëntenverenigingen en cliëntenorganisaties; Systeemtechnische aanpassingen als gevolg van de voorstellen van de Taskforce Linschoten en noodzakelijk onderzoek ter verbetering van de afbakening van de doelgroepen; Uitvoeringskosten die gemaakt worden door de Bureaus Jeugdzorg.

1 557

4. Overige mutaties.

570

Stand suppletoire begroting VJN

5 957 103

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Bijstelling van de uitgavenraming BIKK naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB (de MEV).

– 19 100

2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, ten behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.

11 512

3. De uitgaven van het CAK in het kader van de uitvoering van de Wtcg vallen hoger uit dan eerder geraamd.

5 400

4. Op het dossier Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) is sprake van € 16 miljoen onderuitputting.

– 16 000

5. Bij de uitgaven in het kader van de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) is sprake van een tegenvaller van € 76 miljoen.

76 000

6. Bij de uitgaven Wtcg is sprake van een tegenvaller. In de eerste plaats is het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming over 2009 hoger dan eerder geraamd. Daarnaast is bij het CAK op basis van het zorggebruik in 2010 een raming opgesteld van het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming 2010 en de daarmee samenhangende uitgaven. Daarbij is rekening gehouden met een deel dat pas in 2012 tot uitbetaling zal komen.

40 000

7. Overige mutaties.

14

Stand suppletoire begroting NJN

6 054 929

Slotwetmutaties:

 

1. Bijstelling van de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). Er zijn in 2011 hogere uitgaven bij deze regeling gerealiseerd dan geraamd.

20 541

2. Bijstelling van het benodigde bedrag voor de tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.

17 541

3. Bijstelling van de raming van de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU). Er zijn in 2011 lagere uitgaven bij deze regeling gerealiseerd dan geraamd.

– 13 118

4. Overige mutaties.

– 2 843

Stand realisatie 2011

6 077 050

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

3 445

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

3 445

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking van artikel 43 OD 2. Betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.

976

Stand suppletoire begroting VJN

4 421

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking van artikel 43 OD 2. Het betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.

678

2. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan worden.

779

3. Overige mutaties.

– 3

Stand suppletoire begroting NJN

5 875

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

244

Stand realisatie 2011

6 119

Ontvangsten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

0

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

0

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties.

86

Stand suppletoire begroting NJN

86

Slotwetmutaties:

 

1. Ontvangsten als gevolg van terugvorderingen door lagere vaststellingen van diverse projectsubsidies en lagere realisatie van verleende opdrachten op het gebied van toegankelijkheid (circa € 0,99 miljoen) en kwaliteit (circa € 1,04 miljoen).

2 033

2. Terugbetalingen als gevolg van vaststelling aan PGO-organisaties verleende subsidies.

1 930

3. Ontvangsten als gevolg van vaststelling van het Fonds PGO over de periode 2008 tot en met 2010 bij het CIBG

402

4. Ontvangsten als gevolg van vaststelling van het systeem Pallas (voorheen VIA: VWS informatie Adressen) over de periode 2009 en 2010 bij het CIBG.

326

5. Overige ontvangsten.

328

Stand realisatie 2011

5 105

43.4 Slotwetmutaties

De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 43.3 Financiële toelichting.

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

6 403 211

Slotwetmutaties

20 576

Stand realisatie 2011

6 423 787

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

86

Slotwetmutaties

5 019

Stand realisatie 2011

5 105

43.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken

Onderzoek

Onderwerp

AD of OD

Start

Afgerond

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

Indicatiestelling

43.2

2010

2011

TK 30 597, nr. 186

           

Effectenonderzoek ex post

       
           

Overig evaluatieonderzoek

Evaluatie subsidiesystematiek PGO-organisaties

43.1

2010

2011

TK 29 214, nr. 59

 

Evaluatie subsidieregelingen stageplaatsen zorg

43.3

2010

2011

www.stagefondszorg.nl

TK 29 282, nr. 111

 

Evaluatie vaccinatie stageplaatsen zorg

43.3

2010

2011

Evaluatie wordt niet gepubliceerd.

Licence