Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 43 Langdurige zorg

43.1 Algemene doelstelling

Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.

43.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

6 124 234

6 294 257

99 640

6 393 897

         

Uitgaven

6 156 922

6 303 566

99 645

6 403 211

         

Programma-uitgaven

6 153 477

6 299 145

98 191

6 397 336

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

65 168

57 398

– 214

57 184

2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

130 249

150 603

– 1 143

149 460

3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)

126 708

134 041

1 722

135 763

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

5 831 352

5 957 103

97 826

6 054 929

         

Apparaatsuitgaven

3 445

4 421

1 454

5 875

         

Ontvangsten

0

0

86

86

1

Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

43.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;

  • 2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;

  • 3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg);

  • 4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Stand suppletoire begroting VJN

57 398

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties

– 214

Stand suppletoire begroting NJN

57 184

2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

Stand suppletoire begroting VJN

150 603

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar artikel 43 (apparaat). Het betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.

– 678

2. Overige mutaties

– 465

Stand suppletoire begroting NJN

149 460

3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)

Stand suppletoire begroting VJN

134 041

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking van artikel 42 OD 2. Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle middelen ten behoeve van het Stagefonds onder één budget worden samengebracht.

22 875

2. Deze bijstelling vindt vooral plaats door vertraging in het programma «In voor zorg». Het restant van de mutatie is het gevolg van vertraging in de uitvoering van het programma «Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg»

(€ 2,8 miljoen). Daarnaast doet zich in 2011 een meevaller voor bij de uitvoering van plannen uit het Regeerakkoord.

– 21 853

3. Overige mutaties

700

Stand suppletoire begroting NJN

135 763

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

Stand suppletoire begroting VJN

5 957 103

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Bijstelling van de uitgavenraming BIKK naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB (de MEV)

– 19 100

2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, ten behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.

11 512

3. De uitgaven van het CAK in het kader van de uitvoering van de Wtcg vallen hoger uit dan eerder geraamd.

5 400

4. Op het dossier Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) is sprake van € 16 miljoen onderuitputting.

– 16 000

5. Bij de uitgaven in het kader van de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) is sprake van een tegenvaller van € 76 miljoen.

76 000

6. Bij de uitgaven Wtcg is sprake van een tegenvaller. In de eerste plaats is het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming over 2009 hoger dan eerder geraamd. Daarnaast is bij het CAK op basis van het zorggebruik in 2010 een raming opgesteld van het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming 2010 en de daarmee samenhangende uitgaven. Daarbij is rekening gehouden met een deel dat pas in 2012 tot uitbetaling zal komen.

40 000

7. Overige mutaties

14

Stand suppletoire begroting NJN

6 054 929

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting VJN

4 421

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking van artikel 43 OD 2. Het betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.

678

2. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan worden.

779

3. Overige mutaties

– 3

Stand suppletoire begroting NJN

5 875

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting VJN

0

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties

86

Stand suppletoire begroting NJN

86

Licence