Base description which applies to whole site

BELEIDSARTIKEL 44 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

44.1 Algemene doelstelling

Alle burgers participeren in de samenleving.

44.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting

Verschil 2011

Verplichtingen

545 734

594 076

277 516

166 154

176 002

106 018

69 984

               

Uitgaven

485 982

510 288

551 766

263 972

189 331

186 061

3 270

               

Programma-uitgaven

481 889

506 394

547 681

259 607

184 913

182 540

2 373

1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden.

54 806

44 745

27 065

26 373

18 445

19 230

– 785

2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning.

28 122

40 302

48 291

75 519

94 591

78 336

16 255

waarvan bijdragen aan zbo's

11 655

23 573

34 467

60 728

81 537

65 000

16 537

3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning.

76 552

68 671

62 953

60 961

66 504

65 965

539

4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.

322 409

352 676

409 372

96 754

5 373

19 009

– 13 636

waarvan bijdragen aan specifieke uitkeringen

318 454

349 091

402 349

90 224

0

6 246

– 6 246

               

Apparaatsuitgaven

4 093

3 894

4 085

4 365

4 418

3 521

897

               

Ontvangsten

4 164

1 931

8 356

25 765

3 797

0

3 797

44.3 Financiële toelichting

In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.

Programma-uitgaven

De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in vier operationele doelstellingen:

  • 1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;

  • 2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;

  • 3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;

  • 4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.

1. Burgers kunnen actief participeren in maatschappelijke verbanden

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

19 230

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

19 230

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Bij het Regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor transitiekosten bij de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo. De gereserveerde middelen voor 2011 worden nu overgeboekt naar de begroting van VWS. Over de inzet en verdeling van de middelen voor latere jaren vindt overleg met externen plaats en wordt later dit jaar besloten. Een nader te bepalen deel van de middelen zal aan gemeenten beschikbaar gesteld worden.

10 000

2. Overige mutaties.

336

Stand suppletoire begroting VJN

29 566

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Dit betreft een kasschuif transitiekosten decentralisatie begeleiding van 2011 naar 2012.

– 5 000

2. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan het project «Collectieve voorzieningen» van de gemeente Helmond.

– 250

3. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en RMO). Betreft evaluatie van de Wmo door het SCP.

– 819

4. Diverse (beleids)voornemens waarvan de kosten in 2011 lager zijn dan verwacht of niet in 2011 tot besteding komen.

– 3 600

5. Overige mutaties.

225

Stand suppletoire begroting NJN

20 122

Slotwetmutaties:

 

1. Onderuitputting op de middelen die beschikbaar waren voor de transitiekosten bij de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo.

– 1 438

2. Overige mutaties.

– 239

Stand realisatie 2011

18 445

2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

78 336

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

78 336

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

78 336

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking van artikel 44 OD 4 voor de dekking van de uitgaven deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

1 500

2. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en RMO). Betreft het onderzoek jonge mantelzorgers door het SCP.

– 21

3. Deze mutatie betreft extra middelen voor het mantelzorgcompliment. Het beroep op deze regeling is in 2011 groter dan verwacht.

15 250

4. Overige mutaties.

308

Stand suppletoire begroting NJN

95 373

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 782

Stand realisatie 2011

94 591

3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

65 965

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

65 965

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van middelen voor dure woningaanpassingen. Dure woningaanpassingen vormen een onderdeel van de Wmo en uiteindelijk zal het gehele budget voor deze aanpassingen aan het Gemeentefonds worden toegevoegd.

– 3 000

2. Overige mutaties.

– 656

Stand suppletoire begroting VJN

62 309

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. De kosten van Valys vallen in 2011 hoger uit dan eerder geraamd. Het budget is daarom bijgesteld. Voor 2012 en verder is besloten om de overschrijding tegen te gaan door verlaging van het persoonlijk kilometerbudget. Voor 2011 is een dergelijke ingreep niet meer mogelijk.

8 000

2. Overige mutaties.

– 1 372

Stand suppletoire begroting NJN

68 937

Slotwetmutaties:

 

1. Bij najaarsnota is het budget voor Valys verhoogd met € 8 miljoen. Uiteindelijk hebben de mensen minder met het bovenregionaal vervoer gereisd dan dat er bij najaarsnota was geraamd.

– 1 339

2. Overige mutaties.

– 1 094

Stand realisatie 2011

66 504

4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

19 009

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

19 009

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Vanuit het Regeerakkoord worden extra middelen beschikbaar gesteld ter voorkoming van ouderenmishandeling. De middelen worden onder meer gebruikt voor meer hulptrajecten, een meldcode en professionalisering van de hulpverlening.

6 000

2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met pilot «Mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties».

– 1 200

3. Overboeking naar het Gemeentefonds. Het betreft loonbijstelling decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.

– 1 246

4. Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft een bijdrage voor de opvang van minderjarige meisjes door de instellingen Fier Fryslân en De Bocht.

– 1 339

5. Overige mutaties.

– 750

Stand suppletoire begroting VJN

20 474

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar artikel 44 OD 2. Dit betreft een overboeking in verband met dekking van de uitgaven deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

– 1 500

2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Dit betreft een eenmalige overboeking naar de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang om de centrumgemeenten op lokaal en regionaal niveau een extra impuls te geven voor de aanpak van ouderenmishandeling.

– 5 000

3. Diverse (restant)voornemens zijn dit jaar niet tot besteding gekomen. Het merendeel betreft het niet inzetten van gereserveerde middelen voor (capaciteit van) vrouwenopvang als gevolg van vertraging in de besluitvorming.

– 7 500

4. Overige mutaties.

– 105

Stand suppletoire begroting NJN

6 369

Slotwetmutaties:

 

1. Voornemens die dit jaar niet tot besteding zijn gekomen. Het betreft gereserveerde middelen voor de meldcode en ter voorkoming van ouderenmishandeling.

– 996

Stand realisatie 2011

5 373

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

3 521

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

3 521

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

3 521

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan worden.

736

2. Overige mutaties.

30

Stand suppletoire begroting NJN

4 287

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

131

Stand realisatie 2011

4 418

Ontvangsten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

0

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

0

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties.

38

Stand suppletoire begroting NJN

38

Slotwetmutaties:

 

1. Diverse ontvangsten als gevolg van vaststelling van subsidies uit voorgaande jaren voor het behoud van thuiszorgmedewerkers voor de zorg, voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en voor dure woningaanpassingen.

1 785

2. Ontvangsten als gevolg van afrekening Valys oude jaren.

1 974

Stand realisatie 2011

3 797

44.4 Slotwetmutaties

De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 44.3 Financiële toelichting.

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

195 088

Slotwetmutaties

– 5 757

Stand realisatie 2011

189 331

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

38

Slotwetmutaties

3 759

Stand realisatie 2011

3 797

44.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken

Onderzoek

Onderwerp

AD of OD

Start

Afgerond

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

       
           

Effectenonderzoek ex post

Evaluatie Wmo.

AD 44

2010

2014

 

Evaluatie Kennisinstituten.

44.1

2007

2011

Evaluatie wordt niet gepubliceerd.

           

Overig evaluatieonderzoek

Evaluatie Beleidsbrief Voor Elkaar.

44.2

2010

2011

Evaluatie wordt niet gepubliceerd.

 

Interdepartementaal onderzoek naar de gelijke behandeling van mensen met een beperking (VWS is coördinerend departement).

44.3

2011

2012

 

Tijdsbestedingsonderzoek Monitor vrijwilligerswerk SCP.

44.2

2010

2012

 

Deelname aan vrijwilligerswerk, POLS (CBS).

44.2

2010

2011

Rapport Vrijwillige Inzet 2010, www.cbs.nl.

 

Longitudinaal onderzoek daklozen.

44.4

2010

2014

 

Actieplan «ouderen in veilige handen.

44.4

2011

2014

Licence