Base description which applies to whole site

BELEIDSARTIKEL 47 OORLOGSGETROFFENEN EN HERINNERING WO II

47.1 Algemene Doelstelling

De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.

47.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting

Verschil 2011

Verplichtingen

407 646

402 844

388 737

383 395

371 250

357 712

13 538

               

Uitgaven

403 430

399 788

397 382

381 482

360 539

358 141

2 398

               

Programma-uitgaven

402 040

398 474

396 045

380 292

359 851

357 388

2 463

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw.

392 620

383 417

377 170

368 981

351 879

348 466

3 413

waarvan bijdragen aan zbo's

29 928

29 182

28 780

27 706

25 417

25 118

299

2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II.

9 420

15 057

18 875

11 311

7 972

8 922

– 950

               

Apparaatsuitgaven

1 390

1 314

1 337

1 190

688

753

– 65

               

Ontvangsten

3 048

785

2 360

1 167

1 252

0

1 252

47.3 Financiële toelichting

In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.

Programma-uitgaven

De algemene doelstelling is vertaald in twee operationele doelstellingen:

  • 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw;

  • 2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II.

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

348 466

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

348 466

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Betreft de indexatie van de uitkeringen voor de oorlogsgetroffenen.

2 500

2. Doorschuif budget uitvoeringskosten Pensioen- en Uitkeringsraad, dat niet in 2010 tot besteding is gekomen.

2 000

Stand suppletoire begroting VJN

352 966

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Jaarlijks wordt in het najaar de raming voor de wetten en regelingen voor de oorlogsgetroffenen bijgesteld op basis van de meest recente gegevens van de Sociale Verzekeringsbank. Per saldo betekent dit een bijstelling van € 4,2 miljoen.

4 225

2. Overige mutaties.

– 1 859

Stand suppletoire begroting NJN

355 332

Slotwetmutaties:

 

1. Er is minder uitgegeven dan geraamd voor de wetten en regelingen voor de oorlogsgetroffenen en de uitvoering van deze wetten en regelingen.

– 3 453

Stand realisatie 2011

351 879

2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

8 922

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

8 922

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Doorschuif van het budget voor het programma «Erfgoed van de oorlog» dat niet in 2010 tot besteding is gekomen.

224

Stand suppletoire begroting VJN

9 146

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties.

73

Stand suppletoire begroting NJN

9 219

Slotwetmutaties:

 

1. Er is minder uitgegeven dan geraamd, onder andere door lagere uitgaven voor in mandaat door het Nationaal Comité 4 en 5 mei verleende subsidies voor educatie en voorlichting en voor reünies en lotgenotencontacten.

– 1 247

Stand realisatie 2011

7 972

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

753

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

753

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

753

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

3

Stand suppletoire begroting NJN

756

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

– 68

Stand realisatie 2011

688

Ontvangsten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

0

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

0

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting NJN

0

Slotwetmutaties:

 

1. Er is € 0,7 miljoen terugontvangen van de Pensioen- en Uitkeringsraad als gevolg van lagere uitgaven voor de tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie. Daarnaast is er € 0,3 miljoen terugontvangen van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen als gevolg van lagere uitgaven van de AOR-regeling in 2009. De overige ontvangsten van € 0,1 miljoen betreffen terugbetalingen op lager vastgestelde subsidieverleningen van projecten Erfgoed van de oorlog.

1 252

Stand realisatie 2011

1 252

47.4 Slotwetmutaties

De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 47.3 Financiële toelichting.

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

365 307

Slotwetmutaties

– 4 768

Stand realisatie 2011

360 539

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

0

Slotwetmutaties

1 252

Stand realisatie 2011

1 252

47.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken

In 2011 zijn geen beleidsdoorlichtingen of beleidsevaluaties uitgevoerd. De belangrijkste beleidsonderdelen zijn recentelijk al doorgelicht of geëvalueerd, zoals het programma «Erfgoed van de oorlog».

Licence