Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

47.1 Algemene doelstelling

De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.

47.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

357 712

368 881

2 442

371 323

         

Uitgaven

358 141

362 865

2 442

365 307

         

Programma-uitgaven

357 388

362 112

2 439

364 551

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

348 466

352 966

2 366

355 332

2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II

8 922

9 146

73

9 219

         

Apparaatsuitgaven

753

753

3

756

         

Ontvangsten

0

0

0

0

1

Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

47.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw;

  • 2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II.

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

Stand suppletoire begroting VJN

352 966

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Jaarlijks wordt in het najaar de raming voor de wetten en regelingen voor de oorlogsgetroffenen bijgesteld op basis van de meest recente gegevens van de Sociale Verzekeringsbank. Per saldo betekent dit een bijstelling van € 4,2 miljoen.

4 225

2. Overige mutaties

– 1 859

Stand suppletoire begroting NJN

355 332

2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen, zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II

Stand suppletoire begroting VJN

9 146

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties

73

Stand suppletoire begroting NJN

9 219

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting VJN

753

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

3

Stand suppletoire begroting NJN

756

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting VJN

0

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting NJN

0

Licence