Base description which applies to whole site
+

BELEIDSARTIKEL 46 SPORT

46.1 Algemene doelstelling

Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.

46.2 Budgettaire gevolgen van beleid

In deze paragraaf wordt voor de uitgaven en ontvangsten het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie toegelicht. De vastgestelde begroting en de realisatie van artikel 46 zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Bedragen x € 1 000

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting

Verschil 2011

Verplichtingen

94 108

95 900

90 994

66 873

115 303

110 594

4 709

               

Uitgaven

99 210

104 548

113 366

113 205

99 675

138 545

– 38 870

               

Programma-uitgaven

96 868

102 113

110 876

110 752

97 408

136 385

– 38 977

1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid.

8 597

12 898

15 412

17 848

15 184

30 230

– 15 046

2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om.

68 885

62 814

59 810

59 503

45 908

71 229

– 25 321

waarvan bijdragen aan specifieke uitkeringen

26 112

15 831

13 067

11 895

1 961

2 047

– 86

3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.

19 386

26 401

35 654

33 401

36 316

34 926

1 390

               

Apparaatsuitgaven

2 342

2 435

2 490

2 453

2 267

2 160

107

               

Ontvangsten

831

1 480

2 176

2 139

3 299

870

2 429

46.3 Financiële toelichting

In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.

Programma-uitgaven

De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in drie operationele doelstellingen:

  • 1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;

  • 2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;

  • 3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.

1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

30 230

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

30 230

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het gaat om de financiering van beweeginterventies met als doel het terugdringen van beweegarmoede bij weinig actieve burgers. Deze mutatie heeft betrekking op de tweede tranche van de Impuls NASB.

– 9 570

2. Overige mutaties.

– 365

Stand suppletoire begroting VJN

20 295

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Mede ten gevolge van de totstandkoming van de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (TK 30 234, nr. 37) in het voorjaar kon een aantal activiteiten pas nadat deze brief was afgerond worden gestart. Hierdoor is vertraging in de uitvoering ontstaan.

– 4 000

2. Overige mutaties.

146

Stand suppletoire begroting NJN

16 441

Slotwetmutaties:

 

1. Betalingen die voor 2011 geraamd waren voor het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen zijn verschoven naar 2012, vanwege verlenging van diverse projecten.

– 1 151

2. Overige mutaties.

– 106

Stand realisatie 2011

15 184

2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

71 229

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

71 229

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. In het kader van de breedtesportimpuls konden gemeenten een bijdrage krijgen voor sportstimuleringsprojecten. Bij de vaststelling van deze bijdragen is in een beperkt aantal gevallen in 2010 de bijdrage onterecht naar beneden bijgesteld. Dit wordt dit jaar hersteld.

990

2. Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Het gaat om de financiering van de aanstelling van combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn op verschillende terreinen. Hierdoor worden sportverenigingen versterkt met het oog op hun maatschappelijke functie. Deze mutatie heeft betrekking op de eerste, tweede en derde tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.

– 12 489

Stand suppletoire begroting VJN

59 730

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de vierde tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.

– 7 870

2. Overboeking naar artikel 46 OD 3. Betreft een herschikking binnen de sportbegroting naar aanleiding van de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (TK 30 234, nr. 37).

– 2 800

3. Overige mutaties.

– 1 666

Stand suppletoire begroting NJN

47 394

Slotwetmutaties:

 

1. In verband met aangebrachte correcties op reeds vastgestelde bijdragen in het kader van de Breedtesportimpuls zijn verschillende bijdragen opnieuw in de administratie vastgelegd. Deze verplichtingen hebben niet in alle gevallen tot een betaling geleid.

– 710

2. Overige mutaties.

– 776

Stand realisatie 2011

45 908

3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

34 926

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

34 926

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de Verzameluitkering VWS is een bijdrage verstrekt voor het Centrum voor Topsport en Onderwijs (gemeente Eindhoven).

– 60

Stand suppletoire begroting VJN

34 866

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de Verzameluitkering VWS is een bijdrage aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven verstrekt.

– 685

2. Overboeking van artikel 46 OD 2. Herschikking binnen de sportbegroting naar aanleiding van de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (TK 30 234, nr. 37).

2 800

3. Overige mutaties.

– 112

Stand suppletoire begroting NJN

36 869

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 553

Stand realisatie 2011

36 316

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

2 160

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

2 160

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

2 160

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

60

Stand suppletoire begroting NJN

2 220

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

47

Stand realisatie 2011

2 267

Ontvangsten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

870

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

870

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

870

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting NJN

870

Slotwetmutaties:

 

1. Extra ontvangsten als gevolg van de definitieve vaststelling van subsidies en uitkeringen, met name op het terrein van de Breedtesportimpuls en Topsportevenementen.

2 429

Stand realisatie 2011

3 299

46.4 Slotwetmutaties

De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 46.3 financiële toelichting.

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

102 924

Slotwetmutaties

– 3 249

Stand realisatie 2011

99 675

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

870

Slotwetmutaties

2 429

Stand realisatie 2011

3 299

46.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken

Onderzoek

Onderwerp

AD of OD

Start

Afgerond

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

Beleidsdoorlichting sport (Uitvoering sportbeleid)

AD 46

2009

2011

TK 32 772, nr. 1

           

Effectenonderzoek ex post

Monitor Sportbeleid 2006–2010 (Eindevaluatie uitvoering sportprogramma)

AD 46

2009

2011

Monitor sportbeleid 2006–2010 | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Verdieping Impuls NASB en NASB Sport

46.1

2009

2011

Verdieping Impuls NASB en NASB sport | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Opbrengsten van meedoen – eindevaluatie programma Meedoen alle jeugd door sport

46.2

2009

2011

Opbrengsten van Meedoen | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Coaches aan de top: evaluatie van de regeling

46.3

2009

2011

Coaches aan de Top: Evaluatie van de regeling | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Driemeting topsportklimaatonderzoek

46.3

2011

2012

           

Overig evaluatieonderzoek

Onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN)

46 AD

Doorlopend

Doorlopend

TNO – Bewegen meten en registreren

 

Sportinfrastructuur in Nederland – Quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties

46 AD

2010

2011

Sportinfrastructuur in Nederland | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Olympische hoofdstructuur: Alternatieven en hun implicaties

46.1

2010

2011

Olympische hoofdstructuur – Alternatieven en hun implicaties | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028

46.3

2010

2011

Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028: 1–meting 2011 | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Verkenning maatschappelijke kosten en baten van de Olympische en paralympische spelen in 2028

46.3

2010

2011

Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Evaluatie Bid WK voetbal 2018

46.3

2011

2011

Rapport Berenschot «Evaluatie bid WK voetbal 2018» | Rapport | Rijksoverheid.nl

Licence