Base description which applies to whole site

16 Deelnemingen (debet 69.864 x EUR 1.000)

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

Asian Development bank

31.001

28.459

African Development bank

18.589

17.561

Inter-American Development Bank

11.706

10.243

Inter-American Investment Corporation

8.568

7.497

Totaal

69.864

63.760

Dit betreft het gestorte aandelenkapitaal bij de regionale ontwikkelingsbanken. Tot 2008 was dit op de balans van het Ministerie van Financiën opgenomen.

Niet uit de saldibalans blijkende verplichtingen:

  • Rente/Aflossing leningenportefeuille NIO: De NIO financiert haar leningenportefeuille met opgenomen obligatieleningen, onderhandse leningen en «Medium Term Notes». De Staat der Nederlanden heeft zich garant gesteld voor de betaling van rente en aflossing. De nominale waarde hiervan bedroeg per 31 december 2012 EUR 113 miljoen. (31 december 2011 EUR 113 miljoen). Daarnaast is er door gewijzigde financieringsstructuur bij de NIO is een tijdelijke garantie van EUR 30 miljoen verstrekt. Deze verplichtingen zijn niet in de saldibalans opgenomen aangezien de door de NIO verstrekte leningen en de toekomstige rentesubsidies reeds als garantieverplichting respectievelijk als acute verplichting zijn opgenomen.

  • Verdragsmiddelen Suriname: Het restant van de verplichting uit hoofde van de Verdragsmiddelen Suriname Schenkingen bedraagt per 31 december 2012 EUR 0,7 miljoen. (EUR 0,7 miljoen per 31 december 2011).

  • Convenant Ministerie van Defensie: In 2009 is een convenant getekend met het Ministerie van Defensie inzake de inzet van KMAR bij de beveiliging van Nederlandse vertegenwoordigingen met een hoog risico op veiligheid. Het betreft de overheveling van budget voor een bedrag van EUR 45,8 miljoen over de komende 3 jaar. Deze periode wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen schriftelijk het stilzwijgen doorbreekt.

Licence