Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 25 Brede Doeluitkering

Algemene doelstelling

Het realiseren van maatwerkoplossingen voor regionale verkeers- en vervoersvraagstukken.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheden

De Minister is systeemverantwoordelijk voor de bijdrage aan de Brede doeluitkering (BDU), welke het mogelijk maakt dat er op decentraal niveau maatwerkoplossingen kunnen worden gemaakt voor verkeers- en vervoervraagstukken. De beleidsinhoudelijke beslissingen worden voornamelijk door de mede overheden gemaakt. Dit artikel hangt samen met artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid en artikel 15 Openbaar vervoer (Hoofdstuk XII) waarin het bredere beleidsveld wordt geschetst.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 
   

2011

2012

2013

2013

2013

 

Verplichtingen

   

2.000.820

1.746.573

254.247

1

Uitgaven

2.026.984

2.113.821

2.046.018

1.795.605

250.413

 

25.01

Brede doeluitkering

2.026.984

2.113.821

2.046.018

1.795.605

250.413

2

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

 

Toelichting

Ad 1) De beschikking voor de BDU wordt in het jaar voorafgaand aan het uitvoerings(kas)jaar in de begrotingsadministratie als betalingverplichting vastgelegd. De verplichtingen lopen daarmee een jaar vooruit op de kasuitgaven. Het betreft ditmaal met name middelen voor het programma Beter Benutten en de financiering van de Zuidasdok, welke via de BDU worden beschikt. Het verschil wordt hierdoor verklaard.

Ad 2) De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat na de Ontwerpbegroting 2013 budget is toegevoegd aan de BDU beschikking voor 2013. De meest relevante mutaties betreffen Beter Benutten, Zuidas, Groene Uitweg, verkenning Regio Zwolle/A28, parkeren en rijden (P+R) maatregelen.

25.01 Brede doeluitkering

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft het verstrekken van een beschikking voor de BDU aan de regionale en lokale overheden. Deze wordt jaarlijks berekend op basis van in de regelgeving BDU Verkeer en Vervoer opgenomen methodiek. Uitbetaling vindt plaats in vijf termijnen, waarvan de tweede termijn een dubbele is.

Het is het voornemen om bij de afschaffing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen plus regio’s tegelijk een deel van de BDU te decentraliseren. Het wetsvoorstel waarmee dat wordt geregeld is in mei 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Bij aanvaarding van het wetsvoorstel zal een deel van de BDU met ingang van 2015 kunnen overgaan naar het Provinciefonds.

Voor de behaalde prestaties door middel van de BDU wordt verwezen naar de verantwoording van regionale en lokale overheden.

Licence