Base description which applies to whole site

Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet

Omschrijving van de samenhang met het beleid

De Waterwet voorziet in een zogenaamde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds rechtmatig uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.

Als het voornemen bestaat om een investering te doen vanwege de waterveiligheid, en daarbij tevens maatregelen te treffen ter bescherming van de natuur dan moeten de kosten die gepaard gaan met de aspecten die geen betrekking hebben op waterveiligheid gedekt worden door bijdragen uit een of meer andere Hoofdstukken van de rijksbegroting of van eventuele derden. In dit voorbeeld ligt een bijdrage uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor de hand. Zodra concrete projectvoorstellen met bijdragen van andere partijen zijn om via het experimenteerartikel te realiseren, kan nadere uitwerking worden gegeven aan toepassing van dit experimenteer artikel, zoals verzocht in de motie Jacobi (Kamerstukken II, 2011/12, 27 625, nr. 261).

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

   

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2012

2013

2014

2014

2014

 

Verplichtingen

0

30.000

0

30.000

 

Uitgaven

 

0

30.000

0

30.000

 

4.01 Experimenteerprojecten

 

0

30.000

0

30.000

 

4.01.01 Experimenteerprojecten

 

0

30.000

0

30.000

1

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

 

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

 

Toelichting

Ad 1) De middelen (€ 15 miljoen) die EZ bijdraagt aan het project eerste fase Marker Wadden zijn bij Najaarsnota 2013 overgeboekt naar dit artikel. Hierdoor was deze bijdrage nog niet opgenomen in de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014. Deze bijdrage van EZ is tezamen met de bijdrage van IenM van € 15 miljoen vervolgens in 2014 in het Groenfonds gestort ten behoeve van het project Marker Wadden.

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

Licence