Base description which applies to whole site

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommissaris geraamd alsmede overige netwerk gebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

   

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2012

2013

2014

2014

2014

 

Verplichtingen

253.539

236.562

237.288

– 726

 

Uitgaven

253.827

236.630

222.828

13.802

 

5.01 Apparaat

 

198.792

185.007

185.269

– 262

 

5.01.01 Staf Deltacommissaris

 

2.203

1.812

1.965

– 153

 

5.01.02 Apparaatskosten RWS

 

196.589

183.195

183.304

– 109

 

5.02 Overige uitgaven

 

55.035

51.623

52.019

– 396

 

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

 

52.934

50.034

50.058

– 24

 

5.02.02 Programma-uitgaven DC

 

2.101

1.589

1.961

– 372

 

5.02.03 Overige uitgaven

 

0

0

0

0

 

5.03 Investeringsruimte

 

0

0

– 14.460

14.460

 

5.03.01 Programmeerruimte

 

0

0

– 14.460

14.460

1

5.03.02 Beleidsruimte

 

0

0

0

0

 

5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

 

05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds

 

0

0

0

0

 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

 

5.09.01 Overige ontvangsten

 

0

0

0

0

 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

 

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

0

2.070

0

2.070

2

Toelichting

Ad 1) Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

Ad 2) De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2013 een voordelig saldo van circa € 2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds. Het voordelig saldo (circa € 2 miljoen) is ten gunste van ontvangstenartikel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht.

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van Verantwoord Begroten worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Staf deltacommissaris

Producten

Overeenkomstig de Deltawet heeft de deltacommissaris een eigen bureau ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten verantwoord, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de grote projecten Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken.

5.02 Overige uitgaven

Overige netwerkgebonden uitgaven

Producten

Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie en landelijke taken op het gebied van aanleg.

Programma-uitgaven Deltaprogramma

Deze uitgaven worden gedaan ten behoeve van het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de Deltacommissaris. Het speerpunt voor 2014 is gerealiseerd. Het Deltaprogramma 2015 (DP2015) met daarin de voorstellen voor de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën is op Prinsjesdag 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Conform de Deltawet is dat samen met de begroting van het Deltafonds gebeurd. Het rijksbeleid dat volgt uit deze voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën is in 2014 door middel van een tussentijdse wijziging verankerd in het Nationaal Waterplan 2009–2015.

5.03 Investeringsruimte

Motivering

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. Deze investeringsruimte is in 2011 gecreëerd voor het totale Infrastructuurfonds (zie Voorjaarsnota 2011, Bijlage 3, «Beoordelingskader Infrastructuurfonds 2021–2028»). Met de oprichting van het Deltafonds is een deel van deze ruimte verschoven naar het Deltafonds.

Producten

In 2014 zijn de prijsindexatie en de aanbestedingsmeevallers van diverse projecten verwerkt in de programmaruimte, waardoor de programmaruimte uitkomt op circa € 0,9 miljard. Daarnaast resteert een beleidsruimte van circa € 275 miljoen, waarover besluitvorming wordt overgelaten aan een volgend kabinet.

Licence