Base description which applies to whole site

BELEIDSARTIKELEN

Belangrijkste financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

Hieronder volgen de belangrijkste financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen per (niet-) beleidsartikel. Een gedetailleerd overzicht treft u aan in de daaropvolgende financiële toelichting per beleidsartikel.

Hoofdstuk 5 Realisatie begroting op hoofdlijnen (bedragen in miljoenen euro)
   

Realisatie 2013

Ontwerpbegroting 2014

Realisatie 2014

Verschil realisatie – OB

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

111

106

113

7

2

Veiligheid en stabiliteit

227

275

259

– 16

3

Europese samenwerking

7.495

7.825

9.429

1.604

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

67

51

48

– 3

5

Geheim

0

0

0

0

6

Nominaal en onvoorzien

4

57

0

– 57

7

Apparaat

694

754

665

– 89

           

Totaal Begroting BZ

8.598

9.069

10.513

1.445

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

De hogere realisatie op dit artikel is het gevolg van een stijging van uitgaven binnen het mensenrechtenfonds. Deze toename is het gevolg van extra uitgaven die verband houden met het amendement-Voordewind c.s., waarbij extra middelen worden ingezet ter bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie. Daarnaast is de core-bijdrage voor het Internationaal Strafhof overgeheveld vanuit artikel 4.

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Per saldo dalen de uitgaven voor veiligheid en stabiliteit. De mutaties bestaan uit een aantal toe- en afnames. De uitgaven voor het onderdeel «goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid» zijn toegenomen doordat de uitgaven voor het Veiligheidsfonds zijn verhoogd. Het betreft hier een extra inzet voor het conflict in Syrië en Irak. Daarnaast zijn de uitgaven voor de NAVO gestegen. Hier staat tegenover dat het budget voor bevordering van ontwapening en wapenbeheersing is gedaald als gevolg van de overheveling van budget voor de NSS naar andere departementen. Ten slotte daalde het budget als gevolg van een lagere Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties.

Artikel 3 Europese samenwerking

De stijging van het budget voor Europese Samenwerking wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de EU-afdrachten zijn gestegen. De herziening van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) per lidstaat heeft geleid tot een herberekening van de EU-afdrachten. Daarnaast is de verwerking van de tweede en (een gedeelte van de) vierde aanvullende begroting 2014 en de effecten van de lente-raming van de Europese Commissie op de afdrachten opgenomen.

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Het budget voor consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen is met name gedaald vanwege de overheveling van de bijdrage voor het Internationaal Strafhof naar artikel 1.

Artikel 6 Nominaal en Onvoorzien

De per saldo lagere uitgaven worden onder andere veroorzaakt door bijstellingen op grond van aanpassing van inflatieramingen door het Centraal Planbureau (CPB), verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2013 en overboekingen naar begrotingen van andere ministeries, conform de claims die zijn verwerkt naar aanleiding van de HGIS-besluitvorming. Daarnaast heeft de HGIS in totaal EUR 50,2 miljoen, verdeeld over drie jaren, bijgedragen om het generale beeld te ontlasten. Ten slotte is de motie Sjoerdsma verwerkt die de bezuiniging op het postennet halveert via dekking uit nominaal en onvoorzien.

Artikel 7 Apparaat

De lagere realisatie bestaat uit een saldo van personele- en materiële uitgaven. De personeelsuitgaven dalen hoofdzakelijk doordat het personeelsbestand op de posten en op het departement is afgenomen omdat de invulling van de taakstellingen Rutte I en II voortvarender is doorgevoerd dan gepland. De materiele uitgaven dalen per saldo vooral omdat de kosten van huisvesting in het buitenland zijn afgenomen.

Licence