Base description which applies to whole site

B: Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor:

Consulaire dienstverlening

Uitvoeren:

 • visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden;

 • de bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland;

 • gedetineerdenbegeleiding;

 • uitbrengen van reisadviezen;

 • crisisbeheersing;

 • de afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten;

 • de afgifte van consulaire akten;

 • de afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s);

 • de afname van inburgeringsexamens buitenland;

 • het opstellen van Individuele (IAB’s) en Algemene ambtsberichten (AAB’s).

Indicator als resultaatverantwoordelijke: het percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen werd afgehandeld in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 bedroeg 93,7%, tegen 87,8% in 2013. De streefwaarde is 80%. Ook de gemiddelde behandeltermijn is in 2014 verbeterd, en afgenomen tot 6,72 dagen (in 2013: 9,41 dagen). Voor het Schengengebied is de standaard die door de EU visumcode wordt gehanteerd 15 dagen. Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 60 dagen.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

Regisseren

 • Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid.

 • Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur en publieksdiplomatie

Uitvoeren

 • Aansturing van de posten.

 • Buitenlandse bezoekersprogramma’s.

 • Promotie van Nederlandse kunst in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector.

 • Aansturing van het Nederlands-Vlaams Huis «deBuren».

Regisseren

 • Beleidsvorming en uitvoering ten aanzien van het Internationaal Cultuurbeleid.

 • Afstemming met culturele fondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten. De algemene aansturing van deze fondsen en instellingen is de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris OCW.

 • Beleidsvorming en uitvoering op het gebied van Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed.

 • Synergie tussen cultuur en het buitenlandpolitieke- en economische beleid.

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat internationale organisaties

Financieren

 • Bijdragen in ondersteunende gastlandsfeer aan organisaties in Den Haag.

Regisseren

 • Als coördinerend Ministerie houdt Buitenlandse Zaken onder meer toezicht op de uitvoering van verdragen en afspraken met de organisaties.

 • Onderhoudt de contacten met de andere overheidsorganen inzake beveiliging en veiligheid.

 • Faciliteert, samen met het Ministerie van Veiligheid & Justitie de hoven en tribunalen met bijvoorbeeld visa-verlening en transport van getuigen en verdachten.

 • Samenwerking met het oog op huisvesting van de in Nederland gevestigde internationale organisaties.

Licence