Base description which applies to whole site

C: Beleidsconclusies

De voor 2014 beoogde beleidsresultaten zijn grotendeels gerealiseerd. In tijden van versobering wordt waar mogelijk door het maken van scherpe keuzes gestreefd naar excellente dienstverlening. De belangrijkste resultaten zijn de afbouw van de consulaire dienstverlening op een aantal consulaten-generaal, de herziening van het gedetineerdenbeleid en de investeringen in e-dienstverlening, hetgeen resulteerde in een vernieuwde app waarmee de burger gemakkelijk de BZ-reisadviezen kan raadplegen en een verbetering van de kwaliteit van de reisadviezen. Deze maatregelen hebben geleid tot een moderner, gerichter, kwalitatief beter en efficiëntere consulaire dienstverlening. Ook heeft Buitenlandse Zaken in 2014 voorbereidingen getroffen voor de lancering in 2015 van het 24/7 consulair contact center. Dit is een hulp en advieslijn voor Nederlanders in het buitenland die de eerstelijns telefonische dienstverlening van ambassades en consulaten overneemt.

De uitvoering van de digitalisering van het visumaanvraagproces is vertraagd. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling van een applicatie geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd en daarom de samenwerking in dit project met de betreffende leverancier is beëindigd. Alternatieve mogelijkheden worden momenteel in kaart gebracht.

Licence