Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

A Algemene doelstelling

Een compacte overheid, door minder regeldruk, voorzieningen voor efficiënt gebruik van overheidsinformatie en het bevorderen van maatschappelijk initiatief (actief burgerschap).

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een regisserende rol voor het verminderen van administratieve lasten en regeldruk voor burgers en professionals. Ook heeft de Minister vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid een regisserende rol voor het stelsel van basisregistraties. Het stelsel is samen met de digitale authenticatievoorziening de ruggengraat van de basisinfrastructuur van de e-overheidsdienstverlening. De Minister is vanuit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) verantwoordelijk voor een goed functionerende Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en vanuit de Paspoortwet verantwoordelijk voor betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten. De Minister stelt voor deze basisregistratie het beleid vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De Minister heeft een stimulerende rol voor het gebruik en de implementatie van e-overheidvoorzieningen en heeft een uitvoerende rol voor de ontwikkeling en het beheer van diverse e-overheidvoorzieningen. De Minister heeft een stimulerende rol voor het bevorderen van de doe-democratie (programma burgerschap).

C Beleidsconclusies

Programma Digitaal 2017

In het kader van de kabinetsdoelstelling dat burgers en bedrijven in 2017 hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen, hebben alle overheden in 2014 gewerkt aan verdere digitalisering van hun diensten en producten (Kamerstukken II, 2013–2014, 26 643, nr. 316). Om de voortgang in aanbod, gebruik en kwaliteit van de digitale voorzieningen te meten zijn monitors ontwikkeld, waaronder ook een webmonitor voor de webrichtlijnen.

Ook is in 2014 gestart met wetgevingstrajecten voor het digitaal zakendoen met de overheid. Hiertoe is een gezamenlijk wetgevingsprogramma met het Ministerie van Economische Zaken (EZ) opgestart. Daarnaast is de toegankelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en veiligheid van de digitale overheid vergroot. Dit betreft onder andere de aanpassing van het aanvraagproces van DigiD om de veiligheid te vergroten, ontwikkeling van een digitaal hulpplein om hulp te bieden aan minder digivaardigen, ontwikkeling van een oefentool DigiD, zodat mensen in een veilige omgeving DigiD kunnen leren gebruiken en is er een netwerk «Gebruikers Centraal» opgericht, dat beheerd wordt door Logius.

In 2014 is tevens de digicommissaris (de Nationaal Commissaris Digitale Overheid) gestart. Zijn taak is om regie te voeren op de financiering en governance van de generieke digitale infrastructuur. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd middels een brief (Kamerstukken II, 2013–2014, 26 643, nr. 314). Onder regie van de digicommissaris wordt het fundament onder de verdere digitalisering verankerd, wat bijdraagt aan de realisatie van de kabinetsdoelstelling.

Elektronische Identiteit (eID)

In 2014 is aan de Tweede Kamer gemeld dat de mogelijkheid en de wenselijkheid van een publiek eID-middel op bestaande dragers onderzocht wordt. Over de uitkomsten hiervan is de Tweede Kamer nader geïnformeerd. 12 Voor de ontwikkeling van het eID Stelsel is de samenwerking tussen publieke en private partijen vormgegeven in het eID platform, waar onder meer gesproken wordt over de inhoud van de stelselafspraken, de governance voor het stelsel en het te hanteren businessmodel.

D Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 6 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2010

2011

2012

2013

Realisatie 2014

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Verschil 2014

Verplichtingen:

0

0

193.538

102.722

136.236

100.258

35.978

                 

Uitgaven:

0

0

145.866

125.526

134.488

100.258

34.230

                 

6.1

Verminderen regeldruk

0

0

3.711

2.849

1.974

2.500

– 526

 

Opdrachten

0

0

3.711

2.004

1.527

2.500

– 973

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

0

0

3.711

2.004

1.527

2.500

– 973

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

0

0

845

347

0

347

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

0

0

0

845

347

0

347

 

Bijdragen aan mede-overheden

0

0

0

0

100

0

100

 

Bijdrage aan gemeenten

0

0

0

0

100

0

100

                 

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

0

0

37.699

31.562

37.341

25.983

11.358

 

Subsidies

0

0

0

0

414

0

414

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

0

0

0

0

414

0

414

 

Opdrachten

0

0

30.066

27.429

35.602

25.983

9.619

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

0

0

29.593

15.065

23.621

12.838

10.783

 

Aanpak fraudebestrijding

0

0

0

5.270

2.936

4.100

– 1.164

 

Baten-lastenagentschap Logius

0

0

473

0

0

0

0

 

Implementatie NUP (VNG)

0

0

0

7.094

9.045

9.045

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

0

7.632

4.133

1.325

0

1.325

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen (Logius)

0

0

626

58

0

0

0

 

Aanpak fraudebestrijding

0

0

0

0

1.225

0

1.225

 

Baten-lastenagentschap Logius

0

0

7.006

4.075

100

0

100

                 

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

0

0

50.967

52.073

67.608

45.391

22.217

 

Opdrachten

0

0

9.915

7.270

2.316

3.107

– 791

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

0

0

7.023

3.630

0

235

– 235

 

Officiële publicaties en wettenbank

0

0

2.893

3.640

2.316

2.872

– 556

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

0

41.052

44.803

65.292

42.284

23.008

 

Baten-lastenagentschap BPR

0

0

2.973

7.393

12.461

3.490

8.971

 

Baten-lastenagentschap Logius

0

0

37.166

32.897

46.649

34.725

11.924

 

Baten-lastenagentschap UBR

0

0

0

0

6.182

4.069

2.113

 

Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij

0

0

0

4.513

0

0

0

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)

0

0

913

0

0

0

0

                 

6.4

Burgerschap

0

0

5.136

6.324

5.813

5.106

707

 

Subsidies

0

0

4.831

5.533

5.342

4.356

986

 

Comité 4/5 mei

0

0

140

109

107

107

0

 

Huis voor Democratie en rechtstaat

0

0

3.898

0

0

0

0

 

ProDemos

0

0

0

5.019

5.006

4.249

757

 

Programma burgerschap

0

0

793

405

229

0

229

 

Opdrachten

0

0

305

791

471

750

– 279

 

Programma burgerschap

0

0

305

791

471

750

– 279

                 

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

0

0

48.354

32.718

21.752

21.278

474

 

Subsidies

0

0

179

40

10

0

10

 

Beleid GBA en reisdocumenten

0

0

179

40

10

0

10

 

Opdrachten

0

0

27.111

20.581

6.536

8.178

– 1.642

 

Beleid GBA en reisdocumenten

0

0

9.834

5.840

142

6.873

– 6.731

 

Modernisering GBA

0

0

16.376

14.741

6.394

1.305

5.089

 

ORRA

0

0

900

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

0

21.064

12.097

15.206

13.100

2.106

 

Baten-lastenagentschap BPR

0

0

21.064

12.097

15.206

13.100

2.106

                 

Ontvangsten:

0

0

21.569

17.480

10.020

3.350

6.670

E Toelichting op de financiële instrumenten

6.1 Verminderen regeldruk

Opdrachten

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

Tabel Totaal lastenreductie 2012–2017
 

Beginstand 2010

Streefwaarde 2011

Streefwaarde 2012

Streefwaarde 2013

Realisatie tot en met 2014

Vermindering administratieve lasten van de burger in tijd en kosten bij de overheid (t.o.v. het jaar daarvoor) 1

83,7 mln. uur

0%

0%

0%

€ 392,1 mln.

€ 755 mln.

1

Bron: opgaven van verschillende departementen van door hen gerealiseerde vermindering van administratieve lasten.

In het regeerakkoord is opgenomen dat de regeldruk per 2017 met € 2,5 mrd. wordt verlaagd (ten opzichte van 2012) voor bedrijven, professionals en burgers. Het afgelopen jaar is het deel voor burgers en professionals verder ingevuld tot ruim € 800 mln. aan voorgenomen maatregelen. Tot en met 31 december 2014 is een reductie gerealiseerd van € 392,1 mln.

Met de Voorjaarsrapportage van juni13 en de Najaarsrapportage Regeldruk 14 van 5 december 2014 is de Tweede Kamer in vervolg op de programmabrief «Goed Geregeld» 15 over de voortgang van deze kwantitatieve vermindering geïnformeerd.

De verdere vermindering van regeldruk is bereikt door onder andere een maatwerkaanpak vrijwilligers. Hierin zijn 17 prioritaire knelpunten voor vrijwilligers, maatschappelijke initiatiefnemers en mantelzorgers geïdentificeerd. Het totale pakket aan maatregelen is meegenomen in de kabinetsreactie op de motie Slob c.s. (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750, nr. 16). Deze kabinetsreactie is eind 2014 aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 538, nr. 173).

Met het programma «beter en concreter» zijn gemeenten rechtstreeks ondersteund bij het terugdringen van regeldruk. «Beter en concreter» is een gezamenlijk programma van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en de VNG. Daarnaast heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevorderd dat burgers de aanvraag van een parkeervergunning digitaal kunnen doen. Uit een inventarisatie van de websites van gemeenten in 2014 blijkt dat het aantal gemeenten met digitale aanvraagmogelijkheid met ruim 30% is toegenomen.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

Het Kenniscentrum Prettig Contact met de Overheid (PCMO), onderdeel van het baten-lastenagentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), heeft een bijdrage ontvangen ten behoeve van de vermindering van regeldruk en administratieve lasten van zowel burgers als bedrijven. De informele aanpak die in het kader van Prettig Contact met de Overheid bevorderd wordt, zet in op dejuridisering. Er zijn inmiddels ruim 448 pilotprojecten bij 300 individuele bestuursorganen. Om de informele aanpak door bestuursorganen verder te ondersteunen en te stimuleren heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het afgelopen jaar in samenwerking met de Minister van Veiligheid en Justitie een nieuwe handleiding voor het professioneel behandelen van bezwaren 16 uitgebracht.

Bijdragen aan mede-overheden

Bijdrage aan gemeenten

In 2014 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een financiële bijdrage geleverd aan de digitale stedenagenda. De bijdrage is ingezet ten behoeve van het verder verspreiden en indien nodig het (door)ontwikkelen van stedelijke oplossingen met behulp van ICT die bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van digitalisering, regeldrukvermindering, «Open Overheid» en participatie.

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Subsidies

(Door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

In 2014 zijn subsidies uitgekeerd in het kader van bevorderen open spending aan de Open State Foundation en het bevorderen van digivaardigheden van burgers (subsidies aan Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten en Stichting DigiSterker).

Opdrachten

(Door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

In 2014 waren diverse e-Overheidsvoorzieningen in bedrijf en is door onder andere stichting ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) gewerkt aan het up-to-date houden en het voldoen aan de steeds wijzigende eisen met betrekking tot veiligheid, toenemend gebruik en de gegevensuitwisseling tussen de verschillende systemen. Daarnaast zijn verdere stappen naar een open overheid genomen, waarbij de activiteiten uit het actieplan (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 802, nr. 5) uitgevoerd zijn. Ook is er een leer- en expertisecentrum Open overheid ingericht. Ten aanzien van de informatieveiligheid is het bestuurlijk en operationeel besef van het belang van informatiebeveiliging vergroot door de Taskforce BID (Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening). De generieke digitale basisinfrastructuur is een belangrijke basis voor het realiseren van de afspraak uit het regeerakkoord; bedrijven en burgers moeten uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen. In dat kader is in 2014 onder andere gestart met het monitoren van het aanbod, gebruik en kwaliteit van digitale voorzieningen. Een belangrijk programma voor de doorontwikkeling van de e-Overheid: het programma i-NUP (overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid), is eind 2014 afgerond. Hiermee is een fundament onder de e-samenleving gelegd.

Er is een digitale basisinfrastructuur tot stand gebracht, bestaande uit een digitale frontoffice voor burgers, onderdelen van de digitale frontoffice voor bedrijven en een stelsel van basisregistraties. Ten behoeve van de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting worden de grootste posten hieronder toegelicht:

Om het programma iNUP tijdig af te ronden is € 2,2 mln. extra geïnvesteerd in 2014 ten opzichte van de begroting. Per 6 januari 2014 werd het mogelijk om niet-ingezetenen in te schrijven. Dit kan in daartoe aangewezen RNI-loketten. Niet-ingezetenen krijgen dan een Burgerservicenummer (BSN) toegewezen. In 2014 is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van deze voorziening. Bij Najaarsnota zijn de ontvangsten van de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) ingezet voor de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) voor circa € 4,5 mln. Ook is het eID-stelsel nader uitgewerkt (€ 3 mln.) en is toegezegd om te onderzoeken of het mogelijk is om het eID publiek middel op een bestaande drager te plaatsen. Voorts is het iNUP in 2014 afgerond.

Aanpak fraudebestrijding

In 2013 is besloten om een impuls te geven aan de aanpak van fraude. Deze aanpak is in 2014 nader uitgewerkt. Een belangrijk resultaat is verbetering van het proces van het inleveren en beoordelen van (buitenlandse) brondocumenten bij gemeenten door project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP), dat uitgevoerd wordt door ICTU. BZK heeft daarnaast in de herfst van 2014 de KopieID app beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen burgers op een veilige, snelle en gemakkelijke manier een kopie van hun identiteitsbewijs ter beschikking stellen aan derden.

De app is inmiddels 150.000 keer gedownload. Het verschijnsel identiteitsfraude is in kaart gebracht als deel van de monitor Identiteit in cijfers, die in december voor de tweede keer is gepubliceerd.

Implementatie NUP (VNG)

In 2014 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijgedragen aan de implementatieondersteuning (operatie NUP) voor gemeenten. Deze ondersteuning wordt in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) door Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) georganiseerd.

Met het aflopen van het programma eindigt ook deze impelementatie-ondersteuning.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Aanpak fraude bestrijding

In het kader van de impuls aan de aanpak van fraude, zijn er teams ingericht bij Logius en Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) om de operationele bestrijding van fraude bij DigiD en bij de Basisregistratie Personen (BRP) te verbeteren. Deze richten zich onder meer op het tegengaan van compromittering van DigiD accounts, het opgeven van incorrecte adressen en het geven van gerichte voorlichting en hulpmiddelen aan gemeenten. Ook worden frauduleuze adresaanbieders aangepakt die de mogelijkheid bieden om de regels van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) te omzeilen. De aanpak van onvindbare debiteuren is verder ontwikkeld. De intensivering van de aanpak van adresfraude in de BRP is in gang gezet. Het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) dat slachtoffers van identiteitsfraude hulp op maat biedt, heeft in 2014 meer dan 800 meldingen over identiteitsfraude ontvangen17.

Baten-lastenagentschap Logius

Logius heeft in 2014 een bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling van de online community «Gebruiker Centraal». De website komt in 2015 beschikbaar.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Om zorg te dragen dat e-overheidsvoorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar blijven is er sprake van herschikking van budgetten.

Officiële publicaties en wettenbank

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) verzorgt het beheer van de officiële publicaties en wettenbank, zie ook bij « Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk ». De productie van de gegevens, worden door een externe partij verzorgd. Deze externe partij (SDU) heeft hiervoor een bijdrage ontvangen.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap BPR

Het baten-lastenagentschap BPR heeft in 2014 het register niet-ingezetenen beheerd. Deze voorziening is sinds 6 januari 2014 beschikbaar. Ook heeft het kosten gemaakt voor de vergoedingen aan de loketgemeenten RNI. Hiervoor zijn aanvullende middelen beschikbaar gekomen gedurende het jaar. Daarnaast heeft BPR het beheer verzorgd van de BeheerVoorziening burgerservicenummer (BV-BSN).

Baten-lastenagentschap Logius

Het agentschap Logius beheert diverse e-overheidsvoorzieningen in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat hier om voorzieningen als DigiD, DigiDmachtigen, Public Key Infrastructure, de stelselvoorzieningen en DigiPoort OTP. Om het beheer en de exploitatie en de doorontwikkeling van alle voorzieningen te bekostigen is in 2014 € 11 mln. extra uitgegeven ten opzichte van de begroting. Dit was nodig om te voorkomen dat voorzieningen uit zouden vallen.

Baten-lastenagentschap UBR

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), een onderdeel van het baten-lastenagentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) beheert onder meer de Staatscourant, het Staatsblad en wetten.nl. In 2014 is een centrale publicatievoorziening tot stand gebracht waarmee gemeenschappelijke regelingen een elektronisch publicatieblad kunnen produceren. Daarnaast is een voorziening gereedgekomen waarmee oproepingen die nu nog in dagbladen worden gepubliceerd, in de Staatscourant bekend gemaakt kunnen worden.

Verder beheert UBR de open dataportal (data.overheid.nl). Op het open dataportaal is informatie te vinden over openbare overheidsdata en het landelijke register open data, met verwijzingen naar open data sets bij overheidsorganisaties. De beheerkosten van de officiële publicaties (Staatscourant, staatsblad, wetten.nl en open data-portal) waren in 2014 hoger dan de middelen op de begroting. Bij Voorjaarsnota is dit tekort aangevuld.

6.4 Burgerschap

Subsidies

Comité 4/5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt jaarlijks van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties subsidie ten behoeve van het bevorderen van vrijheid, burgerschap, democratie en rechtsstaat. Dit wordt jaarlijks op de 14 Bevrijdingsfestivals gerealiseerd via een deel van het inhoudelijke programma onder de noemer «Debat en Dialoog». In 2014 zijn de festivals door ruim 900.000 bezoekers bezocht 18.

ProDemos, Huis voor Democratie en rechtstaat

ProDemos zet zich in voor het vergroten van de betrokkenheid bij en kennis van onze democratische rechtsstaat bij burgers en dan in het bijzonder jonge mensen. ProDemos doet dit onder andere door middel van rondleidingen in het Haagsche politieke centrum, educatieve programma’s, bijeenkomsten en trainingen. In 2014 heeft ProDemos zijn activiteiten uitgebreid. In Den Haag en elders op locatie namen in totaal ruim 160.000 mensen deel aan ProDemos-activiteiten, waaronder ongeveer 85.000 scholieren. Verspreid over het land namen ruim 32.000 mensen deel aan gastlessen, rollenspellen, trainingen en andere activiteiten op bijvoorbeeld scholen en in gemeentehuizen. Het aantal activiteiten met en bij rechtbanken nam sterk toe met een bereik van circa 4.000 mensen. De website heeft een bereik van circa 210.000 bezoekers per jaar en er worden jaarlijks nieuwsbrieven aan 20.000 mensen verzonden.19

Programma burgerschap

In het kader van het bevorderen van de doe-democratie heeft Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2014 twee maatschappelijke organisaties een subsidie gegeven: Platform 31 en Movisie. Deze organisaties leveren een substantiële bijdrage aan het vergroten van maatschappelijke initiatieven en het bevorderen van de participatieve samenleving.

Opdrachten

Programma Burgerschap

Rondom het thema doe-democratie is een aantal werkzaamheden verricht die tot doel hebben de ontwikkeling van maatschappelijk initiatief als veelbetekende «sector» binnen de samenleving te versterken. Voorbeelden hiervan zijn de volgende:

  • Er is een experimentenprogramma gestart waarin knelpunten in wet- en regelgeving worden geïnventariseerd en wordt bekeken hoe ze kunnen worden weggenomen. De maatwerkaanpak vrijwilligers is afgerond, waarmee een lijst met concrete maatregelen wordt geëffectueerd die belemmeringen voor vrijwilligers wegnemen.

  • Kracht in Nederland is ondersteund bij de ontwikkeling van de Maatschappelijke AEX (MAEX) en Greenwish bij het project Empowering People waarin zowel gemeenteambtenaren als rijksambtenaren leren maatschappelijk initiatieven te faciliteren.

  • Om het aansluitingsvermogen van gemeenten bij maatschappelijk initiatief te vergroten, heeft Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met VNG de zogenaamde Krachttoer verzorgd. Hiermee zijn in tientallen gemeenten bestuurders, raadsleden, ambtenaren en initiatiefnemers met elkaar in contact gebracht. Daarnaast zijn er verschillende leerkringen verzorgd, op basis waarvan diverse publicaties zijn gemaakt. Het gaat hier met name om nieuwe rollen, houding en gedrag van de verschillende beroepsgroepen binnen de gemeente. Om het aansluitingsvermogen van het Rijk bij maatschappelijk initiatief te vergroten zijn ook leerkringen verzorgd voor directeuren en medewerkers van diverse departementen.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

Op 9 maart 2014 is het nieuwe model van het paspoort en de identiteitskaart met een (voor volwassenen) geldigheidsduur van tien jaar ingevoerd. In 2014 is het afschaffen van het verplicht aangifte doen bij politie bij vermissing van het paspoort of identiteitskaart verder beproefd. Tevens is bij een aantal gemeenten bij wijze van proef gestart met het thuisbezorgen van paspoorten en identiteitskaarten. Beide proeven zijn succesvol verlopen en zullen in 2015 voortgezet worden.

Op 6 januari 2014 is de Wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking getreden. Deze wet vervangt de wet Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA). De wet maakt het mogelijk om niet-ingezetenen (RNI) te registreren en de bestuurlijke boete is ingevoerd voor burgers bij overtreding van hun aangifteverplichtingen.

Ten aanzien van de kwaliteit van de BRP is de voortgang aan de Tweede Kamer gemeld (Kamerstukken II, 2013–2014, 27 859, nr. 73). De norm van 99% betrouwbaarheid van alle gegevens is behaald. Ook in de beleidsdoorlichting van artikel 6.5 van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) is gerapporteerd over de verbeteringen van de kwaliteit (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 985, nr. 14).

In 2014 hebben, in navolging van de 5.000 in 2013, weer extra risicogerichte huisbezoeken plaatsgevonden op 5.671 adressen in en door 91 gemeenten.20 In 2014 is het landelijk percentage correct geregistreerde personen op een adres uitgekomen op 97,09%. 21 Op de onderzochte risico-adressen bleek er in bijna een derde van de gevallen inderdaad een verschil te zijn tussen de ingeschreven personen en de personen die daar feitelijk wonen. In december is besloten tot het doorgaan met huisbezoeken in 2015 volgens de risicogerichte methodiek die is ontwikkeld in 2014.

Ook is er gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de bevolkingsadministraties (PIVA) in Caribisch Nederland in 2014. Daarnaast zijn 6 Rijksdiensten in Caribisch Nederland, waaronder grote afnemers als de Belastingdienst en het Zorgverzekeringskantoor, aangesloten op verstrekkingenvoorziening PIVA-V en zijn eerste afspraken gemaakt over terugmelden bij twijfel over een gegeven in PIVA.

Modernisering GBA 22

Operatie BRP realiseert een basisregistratie personen die 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar is, met een hoge verwerkingscapaciteit, een directe verwerking van wijzigingen en met de mogelijkheden voor het leggen van verbanden tussen geregistreerde personen. Persoonsgegevens kunnen er snel en in grote aantallen uit worden opgevraagd op gebeurtenisniveau, zodat ze op het stelsel van basisregistraties aansluiten en direct beschikbaar zijn. De gemoderniseerde basisregistratie schept daarmee voorwaarden voor een doorbraak in e-dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten en voor verdergaande ketensamenwerking. In april en september heeft de Minister gerapporteerd over de voortgang van het programma (Kamerstukken II, 2013–2014, 27 859, nr. 70 en 72).

In 2013 is het projectbudget voor Operatie Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen modernisering GBA) opgehoogd (dit betreft meerjarige projectkosten, Kamerstukken II, 27 859, nr. 68). Het benodigde budget voor 2014 stond nog niet volledig onder de juiste regeling in de begroting.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap BPR

In 2014 is een bijdrage aan BPR verstrekt voor het gebruik van de BRP door afnemers. Deze bijdrage was hoger dan geraamd. Dit was het gevolg van extra kosten van het berichtenverkeer van de BRP. Daarnaast is een extra bijdrage verstrekt voor werkzaamheden van het agentschap in het kader van de voorbereiding van de inbeheername van operatie BRP en in het kader van het beheer van de bevolkingsadministratie in Caribisch Nederland.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn voor het grootste deel toe te schrijven aan gelden voor opdrachten bij de baten-lastenagentschappen die niet tot uitputting hebben geleid en aan een positief resultaat op de reisdocumenten (€ 2,8 mln.). Conform afspraken wordt dit teruggestort aan BZK. De ontvangsten zijn grotendeels ingezet voor dekking van de e-Overheidsvoorzieningen.

13

Kamerstukken II, 2013–2014, 29 362, nr. 235

14

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 515, nr. 355

15

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 362, nr. 212

16

De handleiding is te vinden op: http://prettigcontactmetdeoverheid.nl/bibliotheek/549

17

Bron: Identiteit in cijfers, 2014

18

Trouw, 05/05/2014 «Ruim 900.000 bezoekers bevrijdingsfestivals»

19

Bron: Prodemos, jaarverslag 2013. http://www.prodemos.nl/Media/Files/Jaarverslag-2013. Het jaarverslag 2014 wordt in mei 2015 verwacht.

20

Bron: BPR Eindrapport adresonderzoek 2014. http://www.bprbzk.nl/dsresource?objectid=49485&type=org

21

Bron: BPR, Instrumentenmap adresonderzoek 2014. http://www.bprbzk.nl/dsresource?objectid=49486&type=org

22

Modernisering GBA heet per 1-1-2014 «Operatie BRP»

Licence