Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

A Algemene doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met uitzondering van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (zie artikel 2) en de agentschappen.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2010

2011

2012

2013

Realisatie 2014

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Verschil 2014

Verplichtingen:

0

0

422.040

270.261

432.229

193.481

238.748

                 

Uitgaven:

0

0

411.850

272.083

427.268

192.827

234.441

                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

0

0

411.850

272.083

427.268

192.827

234.441

 

Personele uitgaven

0

0

221.888

150.878

152.086

134.799

17.287

 

Eigen personeel

0

0

195.399

141.399

144.994

124.720

20.274

 

Externe inhuur

0

0

20.299

4.396

3.449

6.545

– 3.096

 

Overig personeel

0

0

0

0

3.643

3.534

109

 

Materiële uitgaven

0

0

189.960

121.205

275.182

58.028

217.154

 

Bijdrage SSO`s

0

0

64.657

80.022

239.016

40.993

198.023

 

ICT

0

0

85.523

298

3.107

0

3.107

 

Overig materieel

0

0

0

0

33.059

17.035

16.024

                 

Ontvangsten:

0

0

138.353

91.404

92.442

3.875

88.567

E Toelichting op de financiële instrumenten

Algemeen

Het verschil op totaalniveau tussen de oorspronkelijke begroting en de uiteindelijke realisatie is grotendeels te verklaren uit de volgende factoren:

  • de bijdrage van andere departementen voor het aflossen van de egalisatievordering aan het Rijksvastgoedbedrijf i.o. is via de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gelopen.

    Per 1 januari 2016 treedt het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel in werking. Dit leidt er toe dat uiterlijk 31 december 2015 de egalisatievordering dient te zijn afgebouwd naar nul. Uitgangspunt was dat de desbetreffende departementen ieder de «eigen» egalisatieschuld voor kantoren zou aflossen. Na ontvangst van alle overboekingen is het saldo bij tweede suppletoire begroting overgeheveld van artikel 12 naar artikel 11, waarvandaan de vordering richting het Rijksvastgoedbedrijf i.o. is afgelost (€ 157 mln.);

  • de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement. De verrekeningen verlopen via centraal apparaat en zorgen na desaldering gedurende het jaar voor een substantiële verhoging van zowel de ontvangsten als de uitgaven;

  • bij de overgang van Doc-Direkt in 2013, van een tijdelijke baten-lastenagentschap naar een kasdienst is bepaald dat de uitgaven en ontvangsten van deze dienst verantwoord worden onder centraal apparaat. De financiële verrekening, ter dekking van de gemaakte kosten voor de dienstverlening door Doc-Direkt verlopen via centraal apparaat en zorgen na desaldering gedurende het jaar voor een verhoging van zowel de ontvangsten als de uitgaven.

Het verschil tussen de omvang van de realisatie in 2013 en 2014 is grotendeels te verklaren door de volgende factoren:

  • de salarissen van alle bewindslieden worden vanaf 2014 door de Algemene Bestuursdienst verstrekt. Hiervoor heeft een overboeking door departementen plaats gevonden;

  • daarnaast zijn er personele middelen vrijgemaakt voor het uitvoeren van een aantal regeerakkoordprioriteiten (Wet Normering Topinkomens en Decentralisaties).

Per regeling

Het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en de uiteindelijke realisatiestand 2014 wordt afzonderlijk per regeling verklaard.

Personeel

Eigen personeel

De uitgaven aan eigen personeel laten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een toename zien. Deze toename is onder andere het gevolg van de dienstverleningsafspraken tussen de diverse baten-lastenagentschappen die via het departement lopen. Daarnaast dragen andere departementen bij aan de uitvoering van de rijksbrede bedrijfsvoering. De budgettaire afspraken over deze bijdragen worden gemaakt in de ICBR (Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk). Daarnaast ontvangt Doc-direkt gaande het jaar middelen ter dekking van de personele kosten en worden vanaf 2014 de salarissen van de bewindslieden centraal bekostigd.

Externe inhuur

De onderuitputting is de resultante van een bewuste sturing op een vermindering van externe inhuur.

Overig Personeel

De regeling «Overig Personeel» wordt voor het eerst separaat gepresenteerd, daarom is er voor 2013 geen realisatiestand opgenomen.

Materieel

Bijdrage SSO’s

De realisatie op de regel bijdrage SSO’s laat een substantiële toename zien ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Dit wordt veroorzaakt door de verrekeningen van de dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen onderling die via het departement lopen. Daarnaast is de betaling van de egalisatieschuld van departementen aan het Rijksvastgoedbedrijf i.o. via deze regeling verlopen.

CT

Doc-Direkt levert diensten aan departementen en notarissen voor archiefbewerking, beheer, opslag en digitale documenthuishouding. Daarvoor ontvangt Doc-Direkt middelen ter dekking van de materiële kosten (ICT).

Overig materieel

De regel «Overig materieel» wordt voor het eerst separaat gepresenteerd, daarom is er voor 2013 geen realisatiestand opgenomen.

Ontvangsten

De realisatie van ontvangsten laat een substantiële toename zien ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken:

  • de middelen die Doc-direkt ontvangt voor hun dienstverlening ter dekking van de kosten;

  • de verrekeningen van de dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen onderling die via het departement lopen.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak
 

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

   

600.152

457.841

610.906

382.493

228.413

Kerndepartement

   

411.850

272.083

427.268

192.827

234.441

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

   

188.302

185.758

183.638

189.666

– 6.028

               

Totaal apparaatskosten agentschappen

   

575.080

715.614

773.556

689.457

84.099

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

   

97.425

93.226

109.604

97.455

12.149

Logius

   

74.943

96.650

115.654

91.064

24.590

P-Direkt

   

55.169

56.524

58.703

58.145

558

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

   

113.859

106.761

126.364

106.805

19.559

FMHaaglanden

   

96.737

111.887

109.392

97.224

12.168

Gemeenschappelijke Dienst ICT

   

47.624

57.416

61.462

39.155

22.307

SSC-ICT

     

90.668

93.579

99.300

– 5.721

Rijksgebouwendienst

   

76.540

68.531

65.857

67.174

– 1.317

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

     

20.852

20.623

21.949

– 1.326

Dienst van de Huurcommissie

   

12.783

13.099

12.318

11.186

1.132

               

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's

   

1.097

694

   

0

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

   

1.097

694

   

0

1

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting is incl. nota van wijziging

Extracomptabele tabel invulling taakstelling (Bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

23.582

53.110

64.563

 
         

Kerndepartement

16.495

36.902

44.213

 
         

Agentschappen

       

AGNL

   

1.000

 

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

984

2.235

2.727

 

Logius

1.456

3.305

4.033

 

P-Direkt

67

153

186

 

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

586

1.332

1.624

 

FMHaaglanden

333

759

926

 

SSC-ICT

427

973

1.187

 

Rijksgebouwendienst

688

1.604

1.950

 

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

980

2.223

2.710

 

Dienst van de Huurcommissie

427

970

1.183

 

Totaal agentschappen

5.948

13.554

17.526

 
         

ZBO's

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

1.139

2.654

2.824

 

Totaal ZBO's

1.139

2.654

2.824

 

In de tabel staat de taakstelling op de opdrachtgevende budgetten binnen het departement aangegeven.

Licence