Base description which applies to whole site

Artikel 12. Algemeen

A Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de centrale onderzoeksbudgetten, de werkzaamheden van internationale zaken en de verzameluitkeringen begroot en verantwoord.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Niet-beleidsartikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2010

2011

2012

2013

Realisatie 2014

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Verschil 2014

Verplichtingen:

0

0

2.466

331

461

1.450

– 989

                 

Uitgaven:

0

0

14.704

2.870

686

2.164

– 1.478

                 

12.1

Algemeen

0

0

692

627

686

1.464

– 778

 

Subsidies

0

0

181

334

584

177

407

 

Diverse subsidies

0

0

0

155

408

0

408

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

0

0

181

179

176

177

– 1

 

Opdrachten

0

0

511

293

102

1.287

– 1.185

 

Internationale Samenwerking

0

0

3

0

0

470

– 470

 

Opdrachten

0

0

508

293

102

817

– 715

                 

12.2

Verzameluitkeringen

0

0

14.012

2.243

0

700

– 700

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

2.243

0

0

0

 

IPSV en impulsbudget

0

0

0

2.243

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

14.012

0

0

700

– 700

 

IPSV en impulsbudget

0

0

13.923

0

0

700

– 700

 

Oude regelingen wonen

0

0

89

0

0

0

0

E Toelichting op de financiële instrumenten

12.1 Algemeen

Omdat het verstrekken van subsidies vanaf centraal apparaat niet mogelijk is, worden subsidies die zijn verstrekt door stafonderdelen verantwoord op het artikel Algemeen.

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft budget o.a. voor de Nederlandse School voor Openbare Bestuur, voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en voor het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

Koninklijk Paleis Amsterdam

Dit betreft de jaarlijkse subsidie ten behoeve van het onderhoud van het Koninklijk Paleis.

Opdrachten

Internationale samenwerking

In 2014 is het aantal internationale uitzendingen lager geweest dan voorzien. Een bijzonderheid is dat in 2014 met deze middelen via een budgetoverheveling een internationale uitzending bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft plaatsgevonden van € 96.000. Tevens is een bedrag van € 118.000 overgeheveld om een subsidie betaling te kunnen verrichten. Verder hebben op dit onderdeel geen specifieke uitgaven plaatsgevonden.

Op dit artikelonderdeel Opdrachten zijn verder de uitgaven lager dan voorzien, door de vorming van de nieuwe afdeling Kennis, Internationaal, Europa en Macro-Economie (KIEM).

Licence