Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

11.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met uitzondering van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (zie artikel 2) en de agentschappen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11.1 Centraal apparaat

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

422.040

271.265

193.481

185.378

174.012

162.898

157.864

                 

Uitgaven:

411.850

270.151

192.827

183.912

174.012

162.898

157.864

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

   

100

       
                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

411.850

270.151

192.827

183.912

174.012

162.898

157.864

 

Personeel

221.886

157.360

134.799

131.355

125.475

118.777

115.441

 

Waarvan:

             
 

Eigen personeel

195.397

145.045

124.720

121.738

116.205

109.636

106.369

 

Externe inhuur

20.299

7.672

6.545

6.524

6.300

6.199

6.137

 

Materieel

189.960

112.791

58.028

52.557

48.537

44.121

42.423

 

Waarvan:

             
 

Bijdrage SSO’s

64.655

70.411

40.993

35.776

33.223

31.269

30.535

 

ICT

85.523

1.650

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten

138.353

56.509

3.875

3.875

3.875

3.875

3.875

E Toelichting op de instrumenten

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief de Kiesraad. De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de AIVD. Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op het beleidsartikel 2. De daling van de apparaatsuitgaven in 2013 is het gevolg van de departementale herindeling in 2012.

De uitgaven voor personeel laten voor komende jaren als gevolg van taakstelling een sterke daling zien. Deze neerwaartse beweging weerspiegelt de voortgaande afslanking van het kerndepartement.

De uitgaven voor materieel dalen net als de uitgaven voor personeel als gevolg van taakstellingen.

De totale opgave voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingshoofdstukken IV, VII en XVIII) loopt op tot ruim € 64 mln. structureel vanaf 2018. De taakstelling is als volgt verdeeld.

Tabel 11.2 Totaal overzicht taakstelling BZK (HIV, HVII en HXVIII)

(x € 1.000)

2016

2017

2018

Departementale taakstelling (Totaal)

23.582

53.110

64.563

       

Kerndepartement

16.495

36.902

44.213

       

Agentschappen

     

AGNL

   

1.000

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

984

2.235

2.727

Dienst van de Huurcommissie

427

970

1.183

FMHaaglanden

333

759

926

Logius

1.456

3.305

4.033

P-Direkt

67

153

186

SSC-ICT

427

973

1.187

Rijksgebouwendienst

688

1.604

1.950

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

980

2.223

2.710

De Werkmaatschappij

586

1.332

1.624

Totaal Agentschappen

5.948

13.554

17.526

       

ZBO's 1

     

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

1.139

2.654

2.824

Totaal ZBO's

1.139

2.654

2.824

1

De taakstelling ZBO Kiesraad is opgenomen bij het kerndepartement, omdat de kiesraad wordt bekostigd vanuit het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1).

Een deel van de taakstelling op het kerndepartement betreft Koninkrijksrelaties (€ 1,2 mln.) en de invulling van dit deel van de taakstelling is in begrotingshoofdstuk IV opgenomen.

De taakstelling voor BZK wordt langs de vier onderstaande lijnen ingevuld.

Tabel 11.3 Invulling generieke taakstelling

Taakstelling (x € 1.000)

2016

2017

2018

Kerndepartement van BZK

5.834

12.803

14.872

Agentschappen en ZBO's

6.670

15.388

19.355

AIVD (Generieke taakstelling en huisvesting)

8.361

18.902

23.082

Huisvesting

2.232

4.943

6.026

Totaal

23.097

52.036

63.335

De invulling vindt als volgt plaats:

  • Kerndepartement: naast continuering van de efficiencykorting van 1,5% per jaar in de jaren 2016, 2017 en 2018 (structureel 4,5%) is het restant van de taakstelling evenredig verdeeld over de onderdelen en wordt langs de volgende lijnen uitgewerkt:

    • resultaten van het programma Compacte Rijksdienst en SGO-5 Governance en sourcing van de bedrijfsvoering;

    • gerichte samenwerking rond horizontale thema’s als kennis, internationaal & Europa en macro-economie;

    • verlaging van de loonkosten, externe inhuur en inbesteding, efficiëntere inzet flexibele schil.

  • Baten- en lastendiensten en ZBO’s: de taakstelling op apparaat is ingeboekt bij de budgetten van de opdrachtgevers (bij het desbetreffende DG) en wordt, naast de jaarlijks efficiencyverbetering van 1,5% per jaar, ingevuld in de driehoek van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

  • AIVD: de AIVD heeft naast de taakstelling op het apparaat ad. € 23 mln. structureel, nog een additionele taakstelling die oploopt van € 10 mln. in 2014 tot € 45 mln. structureel in 2018. De totale bezuiniging wordt via een afzonderlijk traject ingevuld. De eerste contouren voor de invulling van de taakstelling zijn op 3 juni aan de Tweede Kamer gemeld (Kamerstukken II, 2012–2013, 30 977, nr. 54).

  • Huisvesting: de taakstelling op de huisvesting is ingeboekt bij de budgetten van de opdrachtgevers en is onderdeel van een rijksbrede taakstelling op huisvesting. Onder regie van de Rgd (RVB i.o.) wordt, in overleg met alle departementen, deze taakstelling ingevuld.

Invulling motie van Hijum

De motie van Hijum (Kamerstukken II, 33 605, nr. 8) verzoekt de regering om bij de begroting 2014 inzicht te verschaffen in de toedeling van financiële taakstellingen uit de verschillende Regeerakkoorden aan verschillende uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Hiertoe wordt in de departementale begrotingen voor de uitvoeringsorganisaties met een taakstellingsgrondslag (zoals gehanteerd bij de formatie) groter dan € 750 mln. inzicht gegeven in de taakstellingen van de kabinetten Rutte I en Rutte II en de intensiveringen van het kabinet Rutte II. Voor BZK/W&R betreft het twee baten-lastenagentschappen, de Rijksgebouwendienst en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, die werken met Rijksvastgoed. Er wordt een gezamenlijke omzet van ca. € 1,3 mrd. over 2014 verwacht.

Tabel 11.4

(x € 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vastgoed 1

           

Coalitieakkoord 2010

– 7.937

– 18.741

– 24.811

– 26.112

– 27.414

– 28.723

Lente-akkoord 2012

 

– 298

– 291

– 283

– 271

– 271

Coalitieakkoord 2012

     

– 33.453

– 76.228

– 92.954

             

Totaal 2

– 7.937

– 19.039

– 25.102

– 59.848

– 103.913

– 121.948

1

Bestaande uit het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de Rijksgebouwendienst (RGD)

2

De opdrachtgevende budgetten voor huisvesting worden verantwoord via de departementale begrotingen. Zij financieren hun huisvesting / vastgoed door opdrachten te geven aan de Rijksgebouwendienst en/of het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf.

In de bovenstaande tabel staan de belangrijkste taakstellingen waarmee in recente jaren de opdrachtgevende departementale budgetten zijn gekort voor huisvesting / vastgoed. Verantwoording over de realisatie verloopt via de vakbegrotingen. Ter invulling van de taakstelling wordt onder meer gewerkt aan een nieuw rijkshuisvestingstelsel, inclusief masterplannen voor Den Haag en provincies. Hierover is de Kamer in juli 2013 (Kamerstukken II, 31 490) geïnformeerd.

11.2 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten BZK

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor negen agentschappen. In tabel 11.5 zijn de apparaatskosten weergegeven die deze agentschappen maken voor hun bedrijfsvoering. Deze worden nader toegelicht in de paragraaf over de agentschappen.

Overigens kunnen de onderstaande cijfers niet in één totaalbedrag worden gevat, omdat het zowel uitgaven als kosten van het apparaat betreft.

Tabel 11.5 Totaal overzicht apparaatsuitgaven en -kosten BZK

Totaal overzicht apparaatsuitgaven en -kosten BZK

             

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal apparaatsuitgaven ministerie BZK

600.152

456.688

372.493

352.366

315.879

283.978

274.518

Kerndepartement

411.850

270.151

192.827

183.912

174.012

162.898

157.864

AIVD

188.302

186.537

179.666

168.454

141.867

121.080

116.654

               

Totaal apparaatskosten BLD's

547.636

629.009

650.302

664.648

667.941

666.142

644.681

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

97.425

87.451

97.455

98.073

109.626

107.206

89.616

Logius

74.943

83.412

91.064

112.894

109.401

112.444

109.869

P-Direkt

55.169

61.210

58.145

56.184

55.127

54.080

53.044

De Werkmaatschappij

113.859

102.227

106.805

108.496

110.211

112.019

112.019

FMHaaglanden

96.737

88.365

97.224

93.210

92.053

90.912

89.789

SSC-ICT

 

98.231

99.300

101.100

102.500

103.400

104.600

Rijksgebouwendienst

76.540

72.588

67.174

63.061

58.998

57.507

57.714

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

20.180

22.850

21.949

21.306

20.279

18.991

18.447

Dienst van de Huurcommissie

12.783

12.675

11.186

10.324

9.746

9.583

9.583

               

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's 1

1.097

770

         

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

1.097

770

         
1

De apparaatskosten zijn alleen voor 2013 opgenomen omdat over verdere jaren de informatie ontbreekt. De apparaatskosten van de ZBO's

Kiesraad en Huurcommissie zijn niet opgenomen, omdat deze worden bekostigd vanuit respectievelik het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1) en de baten-lastendienst Dienst van de Huurcommissie.

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.6 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tabel 11.6 Apparaatsuitgaven per beleidsonderdeel

Apparaatsuitgaven per beleidsonderdeel (x 1.000 euro)

   

Directoraat-Generaal

2014

Beleidsartikelen

     

Totaal apparaat

192.827

 

Kiesraad

1.476

1

Bestuur en Koninkrijksrelaties

29.169

1, 6 en 7

Dienst concernstaf en bedrijfsvoering

89.729

Niet-beleidsartikel 11

     

Wonen en Bouwen

23.700

1, 2 (H18)

Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

24.956

3,6 (H18)

Bureau Algemene Bestuursdienst (inclusief Top Management Groep (TMG) van het Rijk)

23.068

3 (H18)

Rijksvastgoedbedrijf

729

6 (H18)

Licence