Base description which applies to whole site

4.5 Beleidsartikel 5 Taakuitvoering marechaussee

Algemene doelstelling

De Koninklijke marechaussee (KMar) levert militaire politiecapaciteit voor nationale en internationale operaties.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is beheersverantwoordelijk en verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang, samenstelling en de vereiste mate van gereedheid van het CKMar. De uitvoering is opgedragen aan de Commandant van de Koninklijke Marechaussee. Het gezag over de KMar berust naast de Minister van Defensie bij de Minister van Veiligheid en Justitie.

Het CKMar heeft een takenpakket in binnen- en buitenland en houdt zich bezig met beveiliging, handhaving van de Vreemdelingenwetgeving (waaronder grenstoezicht), politietaken ten behoeve van Defensie en op burgerluchtvaartterreinen, samenwerking met en bijstand aan de politie en uitvoering van politietaken in het kader van internationale vredesoperaties. Naast het reguliere takenpakket fungeert het CKmar als strategische reserve voor de Nederlandse politie. Hiermee levert het CKmar direct of indirect een bijdrage aan de veiligheid van de staat, door optreden in binnen- en buitenland.

Beleidsconclusie

Het CKMar heeft een bijdrage geleverd aan de drie hoofdtaken van de krijgsmacht en daarmee aan belangrijke onderdelen van het ambitieniveau van Defensie. Het CKMar heeft in 2014 met diverse onderdelen deelgenomen aan grote en kleine internationale operaties. Daarnaast is zowel gegarandeerde als niet-gegarandeerde capaciteit ter beschikking gesteld voor de uitvoering van structurele nationale taken en bijstand en steunverlening zowel in Nederland als in het Caribische deel van het Koninkrijk. In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van het Informatiegestuurd optreden (IGO) van de KMar.

Indicatoren algemene doelstelling

De operationele doelstellingen waaraan het CKMar moet voldoen zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd naar aantallen operationeel gerede eenheden. In onderstaande tabel is weergegeven wat de operationele beschikbaarheid moest zijn en hoeveel daarvan gerealiseerd is. Waar het aantal eenheden gedurende het jaar varieert, is het rekenkundig gemiddelde in de tabel opgenomen.

Realisatie doelstellingen KMar 2014

Organieke component

Totaal aantal eenheden

Operationeel

Gereed

Voortzettingsvermogen

Doelstelling

Realisatie

Doelstelling

Realisatie

Vte'n voor expeditionaire inzet

306

153

153

153

153

Peloton voor Crowd and Riot Control

1

1

1

– 

– 

Vte'n voor Close Protection Teams van VIP's

26

13

13

13

13

Vte’en voor Close Protection Team (CPT) ter begeleiding ambassadepersoneel (convenant BZ)

132

33

33

99

99

Toelichting

In het meerjarige convenant met het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van de beveiliging van ambassadepersoneel is vastgelegd dat voor de uitvoering van deze taak jaarlijks budget naar het Ministerie van Defensie wordt overgeheveld met de eerste suppletoire begroting. Daarom is de doelstelling niet zichtbaar in de begroting, maar komt hij wel terug in het jaarverslag van Defensie.

Inzet

Gedurende 2014 is door eenheden van het CKMar deelgenomen aan diverse crisisbeheersingsoperaties. Deze operaties worden vermeld onder beleidsartikel 1 Inzet. Het CKMar heeft aan alle inzetopdrachten voldaan.

Operationele gereedheid

Zoals uit de doelstellingenmatrix blijkt, heeft het CKMar in 2014 de opgedragen gereedheid- en inzetdoelstellingen voor alle eenheden volledig gerealiseerd.

Overige inzet

Het takenpakket van het CKMar heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig en samenhangend geheel. Drie operationele speerpunten vormen hierbij de basis: bewaken en beveiligen, de grenspolitietaak, internationale en militaire politietaken. Het CKMar legt de nadruk op de veiligheid van de staat en speelt hierbij snel en flexibel in op wijzigende omstandigheden.

Bewaken en beveiligen

Het CKMar draagt zorg voor de bewaking en beveiliging van bepaalde vitale objecten en personen. Zij doet dit in samenwerking met nationale en internationale publieke en private partners.

Kengetallen

Prognose

2014

Realisatie

2014

Het percentage uitvoering Toezichtprogramma Beveiliging burgerluchtvaart

100%

100%

Het aantal permanent te bewaken objecten

7

7

Het servicepercentage beveiligde waardetransporten voor De Nederlandsche Bank

100%

100%

Beschikbare operationele KMar-eenheden voor expeditionaire beveiligingsopdrachten

(zie doelstellingenmatrix)

(zie doelstellingenmatrix)

Grenspolitietaak

CKMar richt zich op de bestrijding van illegale migratie, grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Deze taak wordt risicogestuurd, flexibel en efficiënt uitgevoerd door, zowel de informatiepositie van het CKMar als de informatiepositie van de ketenpartners optimaal te benutten. Als grenspolitie wendt de KMar bedreigingen voor Nederland en het Schengengebied af bij de grens, zowel in Nederland als in gezamenlijk EU-verband (ter ondersteuning van Frontex-operaties).

Kengetallen

Prognose 2014

Realisatie 2014

Aantal luchthavens waar grensbewaking wordt uitgevoerd

8

8

waarvan permanent

6

6

Aantal prioriteitsmeldingen (op luchthavens waar politietaken worden uitgevoerd)

12.000

23.9481

Aantal verwijderingen (directe verwijderingen en verwijderingen na aanlevering van DT&V)

6.000

3.6081

waarvan begeleid

2.000

5651

1

Aangezien de realisatie afhankelijk is van het aanbod wordt geen toelichting gegeven op het verschil tussen prognose en realisatie.

Internationale en militaire politietaken

Het CKMar is als één van de vier operationele commando’s van het Ministerie van Defensie mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het buitenland- en veiligheidsbeleid van Nederland. Vanwege de specifieke organisatiekenmerken kan het CKMar met andere krijgsmachtsonderdelen of als zelfstandige politieorganisatie in binnen- en buitenland optreden.

Kengetallen

Prognose 2014

Realisatie 2014

Aantal misdrijfdossiers (aangeleverd aan OM Arnhem)

Beschikbare operationele KMar-eenheden voor internationale crisis- en humanitaire operaties

Op basis van criminaliteitsbeeldanalyse

(zie doelstellingenmatrix)

558

(zie doelstellingenmatrix)

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil

Verplichtingen

381.059

398.677

388.505

329.085

337.665

311.529

26.136

Uitgaven

403.414

400.456

392.326

328.658

333.990

311.529

22.461

Programma-uitgaven

6.681

7.366

7.140

2.252

1.617

282

1.335

Opdracht Inzet KMar

6.681

7.366

7.140

2.252

1.617

282

1.335

– waarvan gereedstelling 1

6.681

7.366

7.140

2.252

1.617

282

1.335

               

Apparaatsuitgaven

396.733

393.090

385.186

326.406

332.373

311.247

21.126

Staven2

30.427

30.662

11.786

22.883

35.817

9.293

26.524

Operationele eenheden KMar

362.722

359.469

370.233

303.523

296.556

301.954

– 5.398

Bijdragen aan SSO's

3.584

2.959

3.167

       
               

Apparaat per uitgavencategorie

396.733

393.090

385.186

326.406

332.373

311.247

21.126

personele uitgaven

288.843

292.357

289.364

288.490

297.663

279.415

18.248

– waarvan eigen personeel

       

293.639

277.505

16.134

– waarvan operationele toelage

       

3.744

1.910

1.834

– waarvan externe inhuur

       

280

280

materiele uitgaven

107.890

100.733

95.822

37.916

34.710

31.832

2.878

– waarvan bijdragen aan SSO's3

       

753

300

453

– waarvan overige exploitatie

       

33.957

31.532

2.425

Apparaatsontvangsten

5.941

6.219

8.074

7.154

6.529

4.590

1.939

1

In de ontwerpbegroting 2014 is (ten onrechte) het begrotingsbedrag € 282.000 voor gereedstelling onder inzet opgenomen.

2

De definitie formatie staf KMar is in 2012 aangepast n.a.v. wijziging begrotingsindeling. Onder Staf wordt nu verstaan Commandant, afdeling Kabinet en Planning & Control.

3

Shared Service Organisatie Paresto.

Toelichting op de financiële instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn € 26,1 miljoen hoger gerealiseerd dan begroot. Dit komt met name door de hogere realisatie van uitgaven (€ 22,5 miljoen).

Uitgaven

Apparaatsuitgaven

De overschrijding op het budget «Staven» wordt veroorzaakt doordat een deel van het formatiebudget (€ 26,5 miljoen) ten onrechte ten laste is gekomen van de staf terwijl dit op de operationele eenheden terecht moest komen. Omdat het onderscheid op formatie tussen staf en operationele eenheden in de begroting 2015 verdwijnt, doet dit probleem zich in de toekomst niet meer voor.

De hogere apparaatsuitgaven van € 21,1 miljoen worden vooral veroorzaakt door hogere personeelsuitgaven (€ 18,2 miljoen). Dit komt onder meer door beveiliging van ambassades in hoog risicogebieden (€ 8,3 miljoen), waarvoor volgens het convenant compensatie is ontvangen van Buitenlandse Zaken. De KMar heeft daarnaast in totaal € 4,9 miljoen extra uitgegeven als gevolg van de hogere instroom in de ontslagbescherming vanuit het sociaal beleidskader. Hiervan is € 3,4 miljoen gecompenseerd vanuit de Bestuursstaf. Door de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag. De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht. Doordat ook in 2014 nog een herstelpremie aan het ABP moest worden afgedragen is € 2,7 miljoen meer uitgegeven. Het CKMar heeft bovendien € 0,7 miljoen uitgekeerd gekregen voor de loonbijstelling. Daarnaast is sprake van een hogere personele bezettingsgraad dan waarmee in de oorspronkelijke begroting rekening was gehouden.

Licence