Base description which applies to whole site

5.2 Niet-beleidsartikel 10 Centraal apparaat

Op dit artikel zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de Bestuursstaf en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen (waarvan een deel «niet relevant» dat betrekking heeft op de lening voor de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen), wachtgeld, inactiviteitswedden en SBK-gelden.

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 10 centraal apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

verschil

Verplichtingen

1.451.490

1.539.764

1.761.039

1.655.999

1.584.117

1.698.315

– 114.198

Uitgaven

1.462.716

1.542.481

1.763.530

1.658.703

1.589.049

1.698.315

– 109.266

Apparaatsuitgaven

             

Bestuursstaf

125.721

116.779

107.015

89.315

74.754

86.837

– 12.083

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

70.848

72.751

70.670

59.437

62.522

64.294

– 1.772

Pensioenen en uitkeringen1

1.147.502

1.224.066

1.380.124

1.256.134

1.237.183

1.224.978

12.205

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

109.833

123.102

202.876

253.817

214.590

322.206

– 107.616

Ziektekostenvoorziening

8.812

5.783

2.845

       
               

Apparaat per uitgavencategorie

1.462.716

1.542.481

1.763.530

1.658.703

1.589.049

1.698.315

– 109.266

personele uitgaven

1.419.639

1.498.742

1.723.733

1.638.573

1.575.860

1.676.536

– 100.676

– waarvan eigen personeel

153.494

145.790

137.888

128.622

121.615

129.352

– 7.737

– waarvan externe inhuur

       

2.472

 

2.472

– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

1.266.145

1.352.952

1.585.845

1.509.951

1.451.773

1.547.184

– 95.411

materiele uitgaven

43.077

43.739

39.797

20.130

13.189

21.779

– 8.590

– waarvan bijdragen aan SSO's 2

       

498

170

328

– waarvan huisvesting en infrastructuur

162

593

         

– waarvan ICT

17.174

21.213

20.404

       

– waarvan overige exploitatie

25.741

21.933

19.393

20.130

12.691

21.609

– 8.918

Totaal ontvangsten

16.540

6.749

24.839

2.669

24.360

6.908

17.452

1

Waarvan niet relevant.

2

Shared Service Organisatie Paresto.                                 41.992            81.915           80.976              84.140             84.857

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De lagere realisatie van de verplichtingen van € 114,2 miljoen is het gevolg van lagere uitgaven.

Uitgaven

Bestuursstaf

Met de overgang van de Auditfunctie Defensie naar het Ministerie van Financiën is een bedrag van € 8,9 miljoen overgeheveld. De resterende € 3,2 miljoen zijn diverse overhevelingen naar andere defensieonderdelen.

Pensioenen en uitkeringen

De realisatie van de pensioenen en uitkeringen is € 12,2 miljoen hoger dan begroot. Dit bestaat uit hoger uitgevallen uitkeringen van € 31,2 miljoen en de post niet relevante uitgaven voor de financiering van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel van € 19,1 miljoen die niet tot uitgaven heeft geleid. De hogere uitgaven voor de uitkeringen hebben betrekking op meerdere mutaties, waaronder de regeling ereschulden, de waardeoverdrachten pensioenen, een herstelpremie ABP en een betaling die niet heeft plaatsgevonden in 2013.

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

De realisatie van SBK 2012, SBK 2004 en W&I is € 107,6 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit komt onder meer doordat er budgetoverhevelingen hebben plaatsgevonden naar beleidsartikelen. Zo is het budget met betrekking tot de ontslagbeschermers herschikt over de defensieonderdelen en het budget voor de om-, her- en bijscholing overgeheveld naar het CDC (beleidsartikel 8). Daarnaast heeft er een kasschuif plaatsgevonden van 2014 naar 2015 en is de hogere realisatie uit 2013 in mindering gebracht op de begroting van 2014.

Ontvangsten

De hogere ontvangstenrealisatie betreft grotendeels een eenmalige gedeeltelijke teruggaaf van de basispremie WAO/WIA zoals geregeld is in het Belastingplan 2014.

Licence