Base description which applies to whole site

Artikel 26 Bijdragen aan investeringsfondsen

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheden

De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.

Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

   

Realisatie

Begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2014

2014

2014

 

Verplichtingen

7.163.030

6.696.616

6.910.205

7.452.327

– 542.122

 

Uitgaven

7.163.030

6.696.616

6.910.205

7.452.327

– 542.122

 

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

7.163.030

5.722.871

5.834.916

6.363.354

– 528.438

1)

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

 

973.745

1.075.289

1.088.973

– 13.684

2)

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

 

Toelichting op de financiële instrumenten

Ad 1) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2014.

 • Verwerking van de generale kasschuif (€ 250 miljoen uit 2014 naar 2016 en 2017)

 • Overboekingen van IF artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen naar de Brede Doeluitkering op de begroting van HXII voor Beter Benutten (waaronder Decentraal Spoor), ZuidasDok, N23 en Actieplan Groei op het Spoor (€ 166 miljoen):

 • Divsere overboekingen vanuit het IF artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur naar de begroting van HXII (€ 101 miljoen):

  • Een betaling aan de Waddenveren

  • Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen heeft IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds gestort.

  • Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. lenM heeft, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds gestort.

Ad 2) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2014:

 • In het kader van het decentralisatiebeleid is € 18 miljoen voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties).

 • De voeding van het Deltafonds is met circa € 5 miljoen verhoogd (ten laste van Hoofdstuk XII) voor de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2014 van het Infrastructuurfonds.

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Infrastructuurgfonds (bedragen x € 1.000)

INFRAFONDS

 

Begroting

Realisatie

Verschil

12

Hoofdwegen

uitgaven

2.800.084

2.568.873

– 231.211

12.01

Verkeersmanagement

 

19.189

21.589

2.400

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

624.755

665.071

40.316

12.03

Aanleg

 

1.201.347

873.067

– 328.280

12.04

GIV/PPS

 

590.390

601.189

10.799

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

407.135

407.957

822

12.07

Investeringsruimte

 

– 42.732

0

42.732

           

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

133.839

132.430

– 1.409

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.666.245

2.436.443

– 229.802

           

13

Spoorwegen

uitgaven

2.397.939

2.241.221

– 156.718

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.264.028

1.304.521

40.493

13.03

Aanleg

 

980.114

784.844

– 195.270

13.04

GIV/PPS

 

145.588

135.279

– 10.309

13.07

Rente en aflossing

 

16.597

16.577

– 20

13.08

Investeringsruimte

 

– 8.388

0

8.388

           

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

65.249

117.966

52.717

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.332.690

2.123.255

– 209.435

           

14

Regionaal, lokale infrastructuur

uitgaven

241.969

163.374

– 78.595

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

81.566

149.178

67.612

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

 

12.992

9.334

– 3.658

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

 

147.411

4.862

– 142.549

           

14.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

1.210

1.210

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

241.969

162.164

– 78.595

           

15

Vaarwegen

uitgaven

895.163

894.465

– 698

15.01

Verkeersmanagement

 

13.819

13.986

167

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

402.465

363.939

– 38.526

15.03

Aanleg

 

251.537

269.264

17.727

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

238.793

247.276

8.483

15.07

Investeringsruimte

 

– 11.451

0

11.451

           

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

32.113

48.344

16.231

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

863.050

846.121

– 16.929

           

17

Megaprojecten

uitgaven

24.368

8.473

– 15.895

17.01

Westerscheldetunnel

   

182

182

17.02

Betuweroute

 

6.114

1.709

– 4.405

17.03

HSL

 

159

751

592

17.06

PMR

 

18.095

2.993

– 15.102

17.07

ERTMS

   

2.838

2.838

           

17.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

9.719

9.719

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

24.368

– 1.246

– 25.614

           

18

Overige uitgaven

uitgaven

235.032

231.754

– 3.278

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

       

18.03

Intermodaal vervoer

 

5.965

1.437

– 4.528

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

   

118

118

18.06

Externe veiligheid

 

2.526

186

– 2.340

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

 

42

 

– 42

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

226.499

230.013

3.514

18.11

Investeringsruimte

       

18.12

Reservering beheer, onderhoud en vervanging

       

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

       
           

18.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

 

– 12.260

– 12.260

18.11

Tolopgave

     

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

235.032

244.014

8.982

           

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

       

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

6.363.354

5.834.916

– 528.438

 

Totaal uitgaven

6.594.555

6.108.160

– 486.395

 

Totaal ontvangsten

231.201

297.409

66.208

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

6.363.354

5.834.916

– 528.438

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2014 van het Deltafonds.

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

DELTAFONDS

 

Begroting

Realisatie

Verschil

1

Investeren in waterveiligheid

uitgaven

827.890

821.582

– 6.308

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

673.058

700.046

26.988

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

147.835

115.248

– 32.587

1.03

Studiekosten

 

6.997

6.288

– 709

1.04

GIV/PPS

     

««

           

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

141.865

151.020

9.155

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

686.025

670.562

– 15.463

           

2

Investeren in zoetwatervoorziening

uitgaven

3.863

4.626

763

2.01

Aanleg waterkwantiteit

 

0

 

0

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

1.203

1.435

232

2.03

Studiekosten

 

2.660

3.191

531

           

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorziening

Ontvangsten

 

1.049

1.049

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

3.863

3.577

– 286

           

3

Beheer, onderhoud en vervanging

uitgaven

176.257

174.535

– 1.722

3.01

Watermanagement

 

11.142

11.530

388

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

165.115

163.005

– 2.110

           

3.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

176.257

174.535

– 1.722

           

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

uitgaven

0

30.000

30.000

4.01

Experimenteerprojecten

 

0

30.000

30.000

           

4.09

Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

0

30.000

30.000

           

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

uitgaven

222.828

236.630

13.802

5.01

Apparaat

 

185.269

185.007

– 262

5.02

Overige uitgaven

 

52.019

51.623

– 396

5.03

Investeringsruimte

 

– 14.460

0

14.460

           

5.09

Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

     

5.10

Saldo van afgesloten rekeningen

 

0

2.070

2.070

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

222.828

234.560

13.802

           

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.09

Ten laste van begroting van IenM

Ontvangsten

1.088.973

1.075.289

– 13.684

 

Totaal uitgaven

1.230.838

1.267.373

36.535

 

Totaal ontvangsten

141.865

154.139

12.274

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

1.088.973

1.075.289

– 13.684

Licence