Base description which applies to whole site

Artikel 12. Algemeen

Beleidsartikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen:

331

119.842

1.304

4.017

4.045

4.045

4.017

                 

Uitgaven:

2.870

120.556

3.689

4.031

4.017

4.017

4.017

                 

12.1

Algemeen

627

119.856

1.510

1.496

1.482

1.482

1.482

 

Subsidies

334

427

373

373

373

373

373

 

Diverse subsidies

155

250

200

200

200

200

200

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

179

177

173

173

173

173

173

 

Opdrachten

293

1.047

1.137

1.123

1.109

1.109

1.109

 

Internationale Samenwerking

0

374

374

360

346

346

346

 

Opdrachten

293

673

763

763

763

763

763

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

118.382

0

0

0

0

0

 

Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk IenM

0

25.003

0

0

0

0

0

 

Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk BZK

0

11.329

0

0

0

0

0

 

Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk FIN

0

41.441

0

0

0

0

0

 

Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk SZW

0

498

0

0

0

0

0

 

Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk VWS

0

426

0

0

0

0

0

 

Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk VenJ

0

39.685

0

0

0

0

0

                 

12.2

Verzameluitkeringen

2.243

700

2.179

2.535

2.535

2.535

2.535

 

Bijdragen aan medeoverheden

2.243

700

0

0

0

0

0

 

IPSV en impulsbudget

2.243

700

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

2.179

2.535

2.535

2.535

2.535

 

IPSV en impulsbudget

0

0

2.179

2.535

2.535

2.535

2.535

12.1 Algemeen

Subsidies

Diverse subsidies

In navolging van het besluit van het presidium van de Tweede Kamer om een subsidie te verstrekken aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis, stelt BZK een aanvullende subsidie beschikbaar voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG).

Koninklijk Paleis Amsterdam

Jaarlijkse subsidie ten behoeve van het onderhoud van het Koninklijk Paleis.

Opdrachten

Internationale Samenwerking en opdrachten

Het budget wordt aangewend voor kennis, onderzoek en internationale zaken. Het gaat om strategisch, beleidsondersteunend en evaluatief onderzoek dat raakvlakken heeft met meerdere beleidsterreinen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vier kerntaken hierbij zijn:

  • strategisch onderzoek en advies;

  • guidance en coördinatie van onderzoek bij de decentrale eenheden;

  • kennismanagement;

  • ontwikkelen sturingsinformatie.

Verder zijn hier de budgetten opgenomen voor het onderhouden en uitbreiden van internationale relaties op de beleidsterreinen van het Ministerie. Het betreffen de uitgaven voor:

  • het coördineren en voorbereiden van Europese besluitvorming op de beleidsterreinen van het Ministerie;

  • gevolg geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen;

  • het opstellen en (mede) implementeren van besluiten, programma’s en projecten in het kader van in het bijzonder de samenwerking binnen de Europese Unie;

  • Voorbereiding en coördinatie EU-voorzitterschap 2016.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 490 nr. 75). Onderdeel van dit nieuwe Rijkshuisvestingstelsel is bijvoorbeeld een vaste gebruikersvergoeding voor departementen per m2 en het voorkomen van leegstand door centrale sturing. De een-op-een relatie uit het oude huisvestingstelsel tussen de (huur)prijs van het pand en het behuizen van een pand wordt met het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel losgelaten, waardoor de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering). Deze werd in de loop der tijd afgelost door het departement. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen.

12.2 Verzameluitkeringen

Bijdragen aan medeoverheden

IPSV en impulsbudget

De verzameluitkering kent zijn wettelijke grondslag in de Financiële verhoudingswet en keert uit aan de decentrale overheden. Aanleiding voor de invoering van de verzameluitkering is de behoefte aan een wijze van middelenverstrekking aan de medeoverheden die ruimte biedt voor lokaal maatwerk en onnodige administratieve lasten voorkomt. Dit te meer gezien de geringe omvang van de middelen.

De in de tabel opgenomen reeks betreft de uitfinanciering van in het verleden aangegane verplichtingen om een impuls te geven aan de stedelijke vernieuwing, ondermeer in de vorm van innovatieve projecten.

Licence