Base description which applies to whole site

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII. Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen van het jaarverslag Hoofdstuk XII.

Overzicht van de budgettaire gevolgen van de uitvoering van artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (x € 1.000)
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

 

Ontvangsten

1.075.289

1.053.156

999.533

655.019

875.276

889.933

– 14.657

1

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.075.289

1.053.156

999.533

655.019

875.276

889.933

– 14.657

 

Financiële toelichting

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.

  • Ad 1) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties ten opzichte van de raming in de begroting 2018. De belangrijkste betreft toevoeging van de gelden enveloppe Natuur en Waterkwaliteit, overboeking omgevingswetgeving naar ministerie BZK als gevolg van de herverkavelingen, overboekingen naar Provinciefonds en andere ministeries in verband met een bijdrage aan projecten, waaronder Ooijen-Wanssum en de omzetting van de budgetten Afsluitdijk naar een DBFM-contract.

Licence