Base description which applies to whole site

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Staf deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Overzicht van de budgettaire gevolgen van de uitvoering van artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (x € 1.000)
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

 

Verplichtingen

236.562

250.275

295.552

287.964

307.881

276.219

31.662

1

Uitgaven

236.630

249.940

295.574

288.322

307.827

276.099

31.728

 

5.01 Apparaat

185.007

181.697

222.368

226.002

239.168

230.529

8.639

 

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.812

1.502

1.655

1.503

1.582

1.790

– 208

 

5.01.02 Apparaatskosten RWS

183.195

180.195

220.713

224.499

237.586

228.739

8.847

2

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

183.195

180.195

220.713

224.499

237.586

228.739

8.847

 

5.02 Overige uitgaven

51.623

68.243

73.206

62.320

68.659

64.200

4.459

 

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

50.034

67.344

72.214

61.414

67.496

62.197

5.299

3

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

50.034

67.344

72.214

61.414

67.496

62.197

5.299

 

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.589

899

992

906

1.163

2.003

– 840

 

5.03 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

– 18.630

18.630

 

5.03.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

– 18.630

18.630

4

5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

 

5.04.01 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

 

5.09 Netwerkgebonden kosten en

overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

5.09.01 Overige ontvangsten

               

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

2.070

– 37.943

59.384

127.036

28.151

0

28.151

5

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

2.070

– 37.943

59.384

127.036

28.151

0

28.151

 

Financiële toelichting

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • Ad 1) Het saldo op de verplichtingen hangt met name samen met de onder ad 2, 3 en 4 genoemde kasmutaties.

 • Ad 2) De hogere realisatie op de apparaatskosten betreft de loon- en prijsbijstelling (€ 5,2 miljoen), extra capaciteit in het kader van de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit (€ 2,0 miljoen), extra capaciteit voor het programma Grotere Wateren (€ 0,8 miljoen) en de capaciteitsbijdrage van het Ministerie van EZK aan het project Wind op Zee (€ 0,8 miljoen).

 • Ad 3) De hogere realisatie op de overige netwerkgebonden kosten betreft de bijdrage van het Ministerie van JenV aan Cyber Security (€ 3,5 miljoen), een bijdrage van het Ministerie van IenW aan het Security Operations Centre van RWS (€ 1,6 miljoen), de prijsbijstelling (€ 1,0 miljoen) en een bijdrage van het Ministerie van EZK ten behoeve van adviseringskosten EEZ-zones (€ 0,2 miljoen). Hiertegenover staat een overboeking naar het KNMI ten behoeve van de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor RWS verricht (€ 1,0 miljoen).

 • Ad 4) Dit bedrag is in verband met de herverkaveling van de Omgevingswet overgeheveld naar het Ministerie van BZK.

 • Ad 5) Het Deltafonds vertoont over het jaar 2017 een voordelig saldo van circa € 28 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds. Het voordelig saldo is ten gunste van het ontvangstenartikel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht.

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van Verantwoord Begroten worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Staf deltacommissaris

Producten

Overeenkomstig de Deltawet heeft de Deltacommissaris een eigen bureau ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten verantwoord, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de grote projecten Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken.

5.02 Overige uitgaven

Overige netwerkgebonden uitgaven

Producten

Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Infrastructuurfonds en Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor de landelijke taken basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie, watermanagement, beheer en onderhoud en overige.

Programma-uitgaven Deltaprogramma

De programma-uitgaven voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de Deltacommissaris betreffen uitgaven voor: monitoring en evaluatie in het kader van het bewaken van de voortgang en samenhang van de uitvoering van het Deltaprogramma; kennis- en strategieontwikkeling; de totstandkoming en het bevorderen van de uitvoering van het jaarlijkse Deltaprogramma; en voor het betrekken en informeren van belanghebbenden en publiek (communicatie en Deltacongres). Op Prinsjesdag 2018 is het Deltaprogramma 2019 aan de Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken 2018–2019, 35 000-J nr. 4). De uitvoering van het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in 2050 duurzaam en robuust zijn en ons land zo is ingericht dat het de grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen. Het Deltaprogramma 2019 rapporteert over de voortgang en wijzigingen in het programma sinds Deltaprogramma 2018 en maatregelen voor de komende jaren. Het grootste deel van de geplande maatregelen ligt op schema.

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2032 verantwoord. Een deel van deze investeringsruimte wordt volledig vrij beschikbaar gehouden voor toekomstige kabinetten.

Het kabinet heeft besloten tot een jaarlijkse verlenging van zowel het Infrastructuurfonds als het Deltafonds. In de begroting 2019 betekent dit een verlenging tot en met 2032. Na aftrek van de doorlopende verplichtingen (beheer, onderhoud en vervanging, netwerkkosten Rijkswaterstaat en de bijdrage aan het HWBP) is € 420 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte in 2032. Daarnaast is € 70 miljoen aan prijsbijstelling toegevoegd. Na de verlenging van het Deltafonds en de onderstaande budgettaire aanpassingen bedraagt de generieke investeringsruimte € 1.135 miljoen.

Vanuit de investeringsruimte zijn in 2018 middelen ingezet voor:

 • Basis Registratie Ondergrond (BRO) en Eenvoudig Beter naar BZK (€ 60 miljoen);

 • Kustwacht (€ 25 miljoen);

 • Daarnaast is besloten om middelen vanuit de investeringsruimte over te hevelen naar de beleidsreserveringen (zie 5.04) voor met name:

  • Integraal Rivier Management (€ 375 miljoen);

  • Grote Wateren (€ 200 miljoen);

  • Het 2e pakket zoetwater (€ 150 miljoen);

  • Strategisch onderzoek (€ 20 miljoen);

  • Stimulering Ruimtelijke adaptie (€ 20 miljoen).

 • Overige diverse toevoegingen en onttrekkingen van per saldo € 23 miljoen.

Deze generieke investeringsruimte is beschikbaar voor de prioritaire beleidsopgaven van water. De komende jaren zullen deze investeringsmiddelen op adaptieve wijze worden ingezet voor onder meer lopende trajecten, zoals de beoordeling op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen, de verkenning van de lange termijn ambitie rivierverruiming, het Deltaplan zoetwater en de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Daarnaast bevat dit artikel risicoreserveringen met een totale omvang van circa € 351 miljoen.

5.04 Reserveringen

In het verleden werden in de investeringsruimte reserveringen getroffen voor risico’s en nieuwe beleidsvoornemens. Om beter inzicht te geven in de aard van de reserveringen is het nieuwe artikelonderdeel 5.04 Reserveringen gecreëerd. Hierop worden budgetten geraamd voor toekomstige opgaven, maar waarover nog geen startbeslissing is genomen. De volgende reserveringen opgenomen:

 • Integraal Rivier Management (IRM) (€ 375 miljoen);

 • Om de regionale keringen in beheer bij het Rijk aan de met ingang van 1 juli 2016 in het Waterbesluit opgenomen normen te laten voldoen, is binnen de programmaruimte voor de periode tot en met 2031 een reservering van € 200 miljoen getroffen. Hiervan is in 2018 € 1,8 miljoen overgeheveld naar de studiekosten op artikel 1 voor de uitvoering van de toetsing. Hierna resteert een reservering van € 198,2 miljoen;

 • Grote Wateren (€ 200 miljoen);

 • Het 2e pakket zoetwater (€ 150 miljoen);

 • Strategisch onderzoek (€ 20 miljoen).

Daarnaast is de reservering van € 30 miljoen voor de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer overgeheveld naar het project Grevelingen op artikel 7.

Licence