Base description which applies to whole site

Artikel 10 Nog onverdeeld

Tabel 23 Nog onverdeeld budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

       

10.1 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

10.2 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

10.3 Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

       

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de artikelen geboekt. Ook worden er taakstellingen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de artikelen zijn toegedeeld.

Licence