Base description which applies to whole site

Artikel 7. Nog onverdeeld

A Budgettaire gevolgen

Tabel 9 Nog onverdeeld budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

0

0

0

0

0

1.142

‒ 1.142

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

1.142

‒ 1.142

        

7.1 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

        

7.2 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

        

7.3 Onvoorzien

0

0

0

0

0

164

‒ 164

        

7.4 Wisselkoersreserve

0

0

0

0

0

978

‒ 978

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B Toelichting op de financiële instrumenten

7.4 Wisselkoersreserve

Voor het meerjarig opvangen van valutaschommelingen is voor begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds een wisselkoersreserve ingesteld.

Bij slotwet 2019 is de daadwerkelijke wisselkoersimpact berekend en zijn de verschillen met de compensatie bij eerste suppletoire begroting 2019 gecorrigeerd. De wisselkoersreserve in 2020 bedraagt circa € 8,9 mln. ten opzichte van € 6,5 mln. per eerste suppletoire begroting 2019.

Licence