Base description which applies to whole site

Artikel 6. Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd. Vanaf 2016 worden de apparaatskosten voor de ambtenaren op het departement verantwoord op begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

A. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Apparaat budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

0

21.176

21.660

24.918

26.365

21.428

4.937

        

Uitgaven

0

21.310

20.556

24.972

26.696

21.428

5.268

6.1 Apparaat

0

21.310

20.556

24.972

26.696

21.428

5.268

Personele uitgaven

0

10.696

11.709

13.092

16.264

13.375

2.889

waarvan eigen personeel

0

9.972

10.429

11.908

13.814

13.194

620

waarvan inhuur externen

0

724

1.277

1.184

2.450

181

2.269

waarvan overige personele uitgaven

0

0

3

0

0

0

0

Materiële uitgaven

0

10.614

8.847

11.880

10.432

8.053

2.379

waarvan overige materiele uitgaven

0

10.614

8.847

11.880

10.432

8.053

2.379

        

Ontvangsten

0

912

747

1.452

1.992

0

1.992

B Toelichting op de financiële instrumenten

Uitgaven

6.1 Apparaat

Dit betreft de uitgaven van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN), het College Financieel Toezicht (CFT), Rijksvertegenwoordiger en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS).

Personele en materiële uitgaven

Het betreft de personele en materiële uitgaven van voornamelijk SSO-CN. De bijdrage voor de Belastingdienst en de aangesloten agentschappen van het Ministerie van Financiën wordt jaarlijks aan de begroting van Koninkrijksrelaties toegevoegd.

In 2019 had SSO-CN te maken met knelpunten bij de aanpak van de onvolkomenheid op de informatiebeveiliging, waaronder de vervanging van oude hardware en een tekort aan personeel. Bij eerste suppletoire begroting 2019 zijn daarom extra middelen beschikbaar gesteld voor externe inhuur en materiële uitgaven. En bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn nogmaals middelen voor externe inhuur toegevoegd.

Ontvangsten

Het betreffen diverse ontvangsten vanwege verrekeningen met SSO-CN.

Licence