Base description which applies to whole site

Artikel 7. Nog onverdeeld

Beleidsartikel 7 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

0

7.217

1.142

1.644

1.730

1.512

1.512

                 
 

Uitgaven:

0

7.217

1.142

1.644

1.730

1.512

1.512

                 

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

7.3

Onvoorzien

0

722

164

738

730

512

512

                 

7.4

Wisselkoersreserve

0

6.495

978

906

1.000

1.000

1.000

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

E Toelichting op de instrumenten

7.4. Wisselkoersreserve

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers komen ten gunste van de reserve en de wisselkoerstegenvallers komen ten laste van de reserve.

Licence