Base description which applies to whole site

4.9 Beleidsartikel 13 Lesgeld

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Financieren

De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. In onderstaande tabel staan de lesgeldbedragen (vastgesteld tot en met schooljaar 2019-20) aangegeven.

Tabel 45 Lesgeldbedrag (bedragen x € 1)
 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Voltijd mbo

1.118

1.131

1.137

1.137

1.155

1.168

Bron: Regeling tarieven 19/20

Op dit artikel hebben zich qua uitvoering en resultaten in 2019 geen bijzonderheden voorgedaan.

Tabel 46 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 13 (bedragen x € 1.000)
       

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

  

7.626

7.198

7.334

12.158

12.831

6.649

6.182

Uitgaven

  

7.626

7.198

7.334

12.158

12.831

6.649

6.182

          

Bijdrage aan agentschappen

7.626

7.198

7.334

12.158

12.831

6.649

6.182

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

7.626

7.198

7.334

12.158

12.831

6.649

6.182

Ontvangsten

  

259.160

248.477

241.966

237.165

245.727

238.734

6.993

De realisatie van de uitgaven 2019 ligt € 6,2 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten is € 7,0 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot.

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van de bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft hier het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

De gerealiseerde uitgaven liggen € 6,2 miljoen hoger dan in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Dit verschil betreft voornamelijk (€4,5 miljoen) een herverdeling van de basisbetaling aan DUO over de begrotingsartikelen van het ministerie van OCW (op totaalniveau is deze herverdeling budgetneutraal). Deze middelen zijn herverdeeld naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek door een extern onderzoeksbureau. Het resterende verschil betreft onder meer een investering in het onderhoud en vervanging van ICT-systemen.

Ontvangsten

Door het betalen van lesgeld leveren deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage in de kosten van het onderwijs.

Tabel 47 Aantal lesgeldplichtigen
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Bol/vo

229.109

227.533

221.191

217.236

214.336

213.000

1.336

Bron: realisatiegegevens DUO en ramingsmodel SF

Toelichting

Het aantal lesgeldplichtigen in 2019 is hoger dan begroot. Het aantal lesgeldplichtigen is een afgeleide van demografische ontwikkelingen en van de opleidingskeuze van studerenden/leerlingen. Er zijn geen basis- en streefwaarden vastgesteld.

Licence