Base description which applies to whole site

ART. NR. 13 LESGELD

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

6.649

0

6.649

6.182

12.831

6.771

7.116

7.291

7.414

Uitgaven

6.649

0

6.649

6.182

12.831

6.771

7.116

7.291

7.414

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

100%

Bijdrage aan agentschappen

6.649

0

6.649

6.182

12.831

6.771

7.116

7.291

7.414

-

Dienst Uitvoering Onderwijs

6.649

6.649

6.182

12.831

6.771

7.116

7.291

7.414

Ontvangsten

238.734

0

238.734

‒ 6.868

231.866

‒ 14.443

‒ 11.091

‒ 3.642

3.621

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 6,2 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten ( € 5,1 miljoen) over de artikelen.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 6,9 miljoen verlaagd. Het aantal mbo studenten in de referentieraming is gedaald waardoor de ontvangsten op het lesgeld ook dalen. De daling wordt gedempt door de gestegen CPI. Een hogere prijsontwikkeling zorgt namelijk voor hogere ontvangsten dan eerder geraamd.

Licence