Base description which applies to whole site

3.9 Art.nr. 13. Lesgelden

A. Algemene doelstelling

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

B. Rol en verantwoordelijkheid

Financieren: De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Indicatoren/kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. In onderstaande tabel staan de lesgeldbedragen (vastgesteld tot en met 2018/19) aangegeven.

Tabel 13.1 Lesgeldbedrag (Bedragen x € 1)
 

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/2024

Lesgeld

1.137

1.155

1.155

1.155

1.155

1.155

1.155

C. Beleidswijzigingen

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 13.2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (Bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

7.334

6.672

6.649

6.645

6.639

6.629

6.614

Totale uitgaven

7.334

6.672

6.649

6.645

6.639

6.629

6.614

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Bijdrage aan agentschappen

7.334

6.672

6.649

6.645

6.639

6.629

6.614

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

7.334

6.672

6.649

6.645

6.639

6.629

6.614

Ontvangsten

241.966

237.689

238.734

241.071

242.429

242.542

240.575

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 13 is voor 2019 100 procent juridisch verplicht. De geraamde DUO-uitgaven zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Les- en cursusgeldwet.

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. De geraamde uitgaven betreffen het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

Door het betalen van lesgeld leveren deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage in de kosten van het onderwijs.

Tabel 13.3 Aantal lesgeldplichtigen (vanaf 2018 afgeronde raming)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

bol/vo

221.191

216.400

213.000

212.000

209.800

206.800

202.000

Bron 2017: realisatiegegevens DUO; Bron 2018–2023: ramingsmodel SF

Toelichting:

Bovenstaande tabel geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de deelnemers/leerlingen.

Licence