Base description which applies to whole site

3.2.14 Beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht

Het stimuleren en bewaken van veilige vervoers- en watersystemen en een duurzame leefomgeving.

Financieren

De Minister is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in het transport en de leefomgeving. De Minister heeft een nationale coördinatie- c.q. verantwoordingsverplichting richting de EU ten aanzien van internationale milieuregelgeving.

Binnen het departement is de uitvoering van de handhaving en het toezicht opgedragen aan het agentschap Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De werkzaamheden van dit agentschap worden grotendeels gefinancierd via bijdragen vanuit IenW. Een deel van de kosten van vergunningverlening wordt gefinancierd vanuit tarieven aan externe partijen; het niet gedekte deel van de kosten van vergunningverlening wordt gefinancierd vanuit bijdragen op artikel 97 uit deze begroting. De tarieven die aan externe partijen voor vergunningverlening wordt gevraagd zijn dus niet geheel kostendekkend.

De Autoriteit woningcorporaties als onderdeel van de ILT houdt namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezicht op de woningcorporaties. Dit toezicht wordt, met uitzondering van het toezicht op de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT), gefinancierd via een jaarlijkse heffing op deze woningcorporaties. Het toezicht op de naleving van de WNT wordt uit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gefinancierd.

Namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat wordt toezicht gehouden op het gebruik van gassen die invloed hebben op het klimaat. Naast ozonlaag afbrekende gassen zijn dit ook gassen die als broeikasgas worden bestempeld.

De ILT voert het toezicht uit en geeft vergunningen af voor de zogenaamde precursoren voor explosieven namens de Minister van Justitie en Veiligheid. Deze stoffen kunnen worden gebruikt om (terroristische) aanslagen te plegen. Verkoop ervan is door een vergunningstelsel beperkt.

(Doen) uitvoeren

De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap ILT.

De rol uitvoeren heeft betrekking op:

 • Toezicht door middel van inspecties/controles

 • Het houden van audits

 • Het afhandelen van incidenten/voorvallen

 • Het doen van onderzoeken

 • Vergunningverlening

 • Afhandeling meldingen

 • Afhandeling vragen

  Een beschrijving van het uitvoeringsprogramma van de ILT is te vinden in het Meerjarenplan 2019–2023 (MJP) dat in september 2019 aan de Tweede Kamer is gezonden (Kamerstukken II 2019-2020, 34 550, XII nr. 4).

Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorziene activiteiten in het begrotingsjaar.

De ILT zet haar schaarse capaciteit selectief in op de terreinen waar de maatschappelijke risico's het grootst zijn en waar het handelen van de ILT het meeste effect kan sorteren. Een belangrijke pijler voor deze afweging is de ILT-Brede RIsicoanalyse (IBRA). Deze wordt tegelijk met het MJP aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze ontwikkelde methode helpt de ILT om ordelijk te kiezen, op basis van de maatschappelijke schade, aan welke taken zij prioriteit geven en aan welke niet. De grootste maatschappelijke risico's worden door de ILT programmatisch aangepakt, met telkens de meest kansrijke combinatie van disciplines, specialisten en instrumenten. Daarbij worden instrumenten ingezet van gerichte nalevingscommunicatie tot oorsprong. De ILT is gestart met zeven programma's. In 2019 zijn daar vier programma's aan toegevoegd.

Bij de inrichting van de thematische inspectieprogramma's wordt de bestaande capaciteitsinzet gericht op het verbeteren van de effectiviteit op deze onderwerpen.

ILT excl AW

Begroting 2019

Realisatie 2019

Vergunningverlening

20.250

37.748

Toezicht

67.125

33.407

Onderzoek en handhaving (incidenten)

3.496

 

Dienstverlening

620.000

853.980

   
   

AW

Begroting 2019

Realisatie 2019

   

Vergunninverlening

750

694

Toezicht

175

198

Onderzoek en handhaving (incidenten)

4

4

Dienstverlening

  
   

Totaal

Begroting 2019

Realisatie 2019

   

Vergunningverlening

21.000

37.748

Toezicht

67.300

33.407

Onderzoek en handhaving (incidenten)

3.500

 

Dienstverlening

620.000

853.980

   
   

Bron: ILT 2019

Toelichting:

In de tabel bij indicatoren en kengetallen staan de verschillen tussen geplande - en gerealiseerde productie weergegeven. De voortgang van productie ten opzichte van de planning laat op een aantal onderdelen substantiële afwijkingen zien. Dit heeft deels te maken met andere werkwijzen en nieuwe inzichten, deels is gekozen voor een andere mix van handhavingsinstrumenten. Zo is de effectiviteit van controle op energie labels onvoldoende gebleken en is in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een andere werkwijze met minder fysieke controles gekozen .Dit is in lijn met een geleidelijke verschuiving van de focus, waarbij risicoselectie in dienst van het bereiken van maatschappelijke effecten steeds belangrijker wordt. Bij de dienstverlening wordt de afwijking onder andere veroorzaakt door het doorschuiven van activiteiten van 2018 naar 2019. De aantallen bij dienstverlening zijn vraag gestuurd: op deze aantallen heeft de ILT geen invloed.

De ILT heeft in 2019 het traject Koers 2021 afgerond. In de loop van 2019 is de organisatorische wijziging definitief geworden en de nieuwe organisatie is per 1-1-2020 van start gegaan. De sector-georiënteerde domeinen zoals deze in het verleden de basis vormden, zijn opgegaan in de organisatorische eenheden Informatiepositie en programmamanagement, Publieke instituties en control, Omgeving en dienstverlening en tot slot Toezicht en opsporing.

Een ILT-brede risicoanalyse (IBRA) is een van de onderdelen van de Koers ILT. De risicoanalyse heeft als doel de risico’s in het werkveld van de ILT onderling vergelijkbaar te maken om beter onderbouwde keuzes over de inzet te kunnen maken. In 2019 is door de ILT weer verder gewerkt aan de ILT-brede risico analyse. De resultaten van de risicoanalyse worden meegestuurd als bijlage van het Meerjarenplan ILT (Kamerstukken II, 34 550 XII nr. 80).

De resultaten van de IBRA zijn van groot belang bij programmering van selectief en risicogericht toezicht. De ILT is begonnen met het intensief werven en opleiden van nieuwe medewerkers. Deze zullen selectief worden ingezet op de meest risicovolle onderwerpen uit de IBRA.

Naast de nieuwe organisatorische werkwijze is in 2019 de programmatische aanpak van de inspectie nader vorm gegeven. Deze programma’s zijn ontstaan uit de resultaten van de inspectie-brede risico analyse:

 • 1. Onjuiste uitvoering rijksbeleid

 • 2. Legionella bestemming bij prioritaire instellingen

 • 3. Verstoring marktwerking taxivervoer

 • 4. Aantasting van bodem, grond- en oppervlaktewater

 • 5. Onveilig spoorvervoer

 • 6. Onjuiste verwerking van afvalstoffen

 • 7. Marktevenwicht in het goederenvervoer over de weg

 • 8. Productenlabel en ecodesign

 • 9. Vrijkomen van ozonlaag afbrekende en klimaatschadelijke stoffen

 • 10. Uitstoot en/of lozing van gevaarlijke stoffen door scheepvaart

 • 11. Schiphol

De in 2018 begonnen programma’s zijn in 2019 verder doorontwikkeld en aangescherpt opdat meerjarig zo veel mogelijk concrete doelen en effecten worden behaald.

In 2019 zijn zes signaalrapportages aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportages bevatten waarschuwingen voor zaken die mis dreigen te gaan of voor ontwikkelingen waarvoor nieuwe regels nodig zijn. In 2019 zijn aangeboden: fraude met tachografen; fraude met certificering duurzame biodiesel; risico’s op botsingen luchtvaart; analyse risico’s in de keten van bodemas; ruimte voor doorontwikkeling vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsstelsel en tot slot saneringscorporatie Vestia.

De inspectie heeft ook in 2019 samengewerkt met andere toezichthouders en informatie gedeeld (stelsel Inspectieview).

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Handhaving en toezicht (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

 

Verplichtingen

119.051

118.970

106.759

116.679

134.798

108.072

26.726

1

Uitgaven

119.051

118.970

106.759

116.679

134.798

108.072

26.726

 

24.01 Handhaving en toezicht

119.051

118.970

106.759

116.679

134.798

108.072

26.726

 

24.01.03 Bijdragen aan het agentschap ILT

119.051

118.970

106.759

116.679

134.798

108.072

26.726

1

- Afval, Industrie en bedrijven

27.706

27.141

23.746

25.831

28.626

25.155

3.471

 

- Rail en wegvervoer

24.961

27.897

24.300

26.277

35.644

24.314

11.330

 

- Scheepvaart

23.063

22.372

20.171

22.184

22.853

19.912

2.941

 

- Luchtvaart

19.166

18.415

16.853

18.636

20.115

17.552

2.563

 

- Water, producten en stoffen

24.425

23.145

21.689

23.751

27.560

21.140

6.420

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

Onderstaand wordt op het niveau van verplichtingen en financieel instrument een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

Verplichtingen

 • 1. De toelichting op de mutaties bij de verplichtingen zijn gelijk aan de toelichting bij de kas. De bijdrage aan de ILT is in 2019 verhoogd met € 10 miljoen voor intensivering van het toezicht, het project Boord Computer Taxi (update taxikaarten, € 7,5 miljoen), hogere tarieven voor ICT en facilitaire kosten (€ 4,5 miljoen), Inspectieview beheer (€ 1,1 miljoen) en loon- en prijsbijstelling (€ 2,0 miljoen). Daarnaast is door een aantal kleinere mutaties per saldo de agentschapsbijdrage verhoogd met € 1,6 miljoen.

24.01 Handhaving en toezicht

24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT (ad 2)

De werkzaamheden die de ILT uitvoert voor de financiële bijdragen van het moederdepartement aan het agentschap zijn toe te wijzen aan de hieronder weergegeven onderdelen. In het Meerjarenplan (MJP) 2019–2023 staat uitgebreider beschreven welke taken worden uitgevoerd en de bijbehorende kengetallen ten aanzien van programma’s, vergunningverlening en toezicht. Vergunningverlening en de werkzaamheden van de Autoriteit woningcorporaties worden niet gedekt door agentschapsbijdrages maar door bijdrages uit de markt respectievelijk de sector.

De ILT voert haar werkzaamheden uit op basis van de volgende verdeling:

 • A. Programmatisch

 • B. Niet-programmatisch

 • C. Onderzoek en handhaving (incidenten)

 • D. Optimale dienstverlening en vergunningverlening

 • E. Autoriteit woningcorporaties

Een uitgebreide toelichting op deze werkzaamheden is terug te vinden in het publieksjaarverslag ILT over 2019.

Licence