Base description which applies to whole site

5.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

Tabel 19 Nominaal en onvoorzien: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting 2019, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000).
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

0

0

0

0

0

‒ 31.169

31.169

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

‒ 31.169

31.169

        

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

3.430

‒ 3.430

waarvan programma

0

0

0

0

0

3.430

‒ 3.430

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

        

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

4.213

‒ 4.213

waarvan programma

0

0

0

0

0

2.225

‒ 2.225

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

1.988

‒ 1.988

        

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Taakstelling

0

0

0

0

0

‒ 38.812

38.812

waarvan programma

0

0

0

0

0

‒ 38.812

38.812

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

0

0

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Uitgaven

Loonbijstelling

Op dit onderdeel worden de in het kader van de loonbijstelling ontvangen bedragen geboekt totdat toerekening plaatsvindt aan begrotingsartikelen. In de tweede suppletoire begroting 2019 is de toedeling van € 98 miljoen naar de verschillende onderdelen gedaan.

Prijsbijstelling

Op dit onderdeel worden de in het kader van de prijsbijstelling ontvangen bedragen geboekt totdat toerekening plaatsvindt aan begrotingsartikelen. In de tweede suppletoire begroting 2019 is de toedeling van € 12,1 miljoen naar de verschillende onderdelen gedaan.

Onvoorzien

De grondslag voor dit onderdeel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen. VWS heeft hier in 2019 geen gebruik van gemaakt.

Taakstelling

Op dit onderdeel worden taakstellingen geboekt in afwachting van concrete invulling. In 2019 is de taakstelling in zijn geheel toebedeeld aan de overige artikelen en daarmee volledig ingevuld. In de tweede suppletoire begroting 2019 is de toedeling van € 39,9 miljoen naar de verschillende onderdelen gedaan.

Licence