Base description which applies to whole site

5.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

A Budgettaire gevolgen

Tabel 10 Nog onverdeeld budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

0

0

0

0

0

1.560

‒ 1.560

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

1.560

‒ 1.560

        

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

1.488

‒ 1.488

Wisselkoersreserve

0

0

0

0

0

72

‒ 72

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B Toelichting op de financiële instrumenten

Onvoorzien

De middelen op de post Onvoorzien zijn per tweede suppletoire begroting ter beschikking gesteld voor SSO CN (€ 1,5 mln.) op artikel 6. Daarnaast is een bedrag van € 0,9 mln. voor de openbare lichamen ter beschikking gesteld via het BES-fonds (H) voor extra gemaakte kosten in verband met de coronacrisis.

Wisselkoersreserve

Voor het meerjarig opvangen van valutaschommelingen is voor begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) een wisselkoersreserve ingesteld.

Bij slotwet 2020 is de daadwerkelijke wisselkoersimpact berekend en zijn de verschillen met de compensatie bij Miljoenennota 2020 gecorrigeerd. Per tweede suppletoire begroting heeft het Ministerie van BZK een extra bijdrage van € 6,8 mln. ontvangen. Dit in verband met het wisselkoersrisico van de coronamaatregelen van de eerste en tweede tranche liquiditeitsleningen aan de landen en extra bijdragen aan het BES-fonds.

De wisselkoersreserve in 2021 bedraagt circa € 11,4 mln. ten opzichte van € 8,9 mln. per eerste suppletoire begroting 2020.

Licence