Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 6. Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd. Sinds 2016 worden de apparaatskosten voor de ambtenaren op het departement verantwoord op begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 9 Apparaat budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

21.176

21.660

24.918

26.365

30.779

23.722

7.057

        

Uitgaven

21.310

20.556

24.972

26.696

29.879

23.722

6.157

        

Personele uitgaven

       

Eigen personeel

9.972

10.429

11.908

13.814

14.294

11.976

2.318

Inhuur externen

724

1.277

1.184

2.450

2.323

172

2.151

Overige personele uitgaven

0

3

0

0

0

0

0

Materiële uitgaven

       

Overige materiële uitgaven

10.614

8.847

11.880

10.432

13.262

11.574

1.688

        

Ontvangsten

912

747

1.452

1.992

1.063

0

1.063

B Toelichting op de financiële instrumenten

Uitgaven

Dit betreft de uitgaven van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), de Colleges financieel toezicht (Cft) en de Vertegenwoordiging Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS).

Personele en materiële uitgaven

Het betreft de personele en materiële uitgaven van voornamelijk SSO CN. Per eerste en tweede suppletoire begroting hebben de jaarlijkse afgesproken structurele verrekeningen voor SSO CN met de andere departementen plaatsgevonden.

In 2020 heeft SSO CN meer kosten gemaakt dan begroot, wat samenhangt met de extra kosten vanwege de coronacrisis en extra werkzaamheden voor het project Netwerk op orde. Hiervoor is per tweede suppletoire begroting € 1,5 mln. voor SSO CN aan artikel 6 toegevoegd. De uitgaven van SSO CN bleken uiteindelijk hoger dan verwacht in 2020, waardoor ten opzichte van de tweede suppletoire begroting een overschrijding van het budget heeft plaatsgevonden.

Per vijfde incidentele suppletoire begroting heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nog een extra bijdrage van € 0,9 mln. ontvangen voor de kosten die samenhangen met voorbereidende werkzaamheden voor de opstart van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) in 2021.

Ontvangsten

Het betreffen diverse ontvangsten vanwege verrekeningen met SSO CN. Per tweede suppletoire begroting zijn deze teruggevloeide ontvangsten ingezet voor SSO CN.

Licence