Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

Tabel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB(2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.560

0

1.560

10.119

11.679

1.204

1.129

1.129

1.470

          

Uitgaven

1.560

0

1.560

10.119

11.679

1.204

1.129

1.129

1.470

          

7.1 Loonbijstelling

0

0

0

578

578

623

588

588

684

          

7.2 Prijsbijstelling

0

0

0

652

652

581

541

541

786

          

7.3 Onvoorzien

1.488

0

1.488

0

1.488

0

0

0

0

          

7.4 Wisselkoersreserve

72

0

72

8.889

8.961

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

7.1/ 7.2 Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling 2020 voor het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (€ 1,2 mln.).

7.4 Wisselkoersreserve

De resterende wisselkoersreserve van 2019 is € 8,9 mln. Deze reserve wordt volledig meegenomen naar 2020. Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers komen ten gunste van de reserve en de wisselkoerstegenvallers komen ten laste van de reserve.

Licence