Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

Tabel 9 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.560

11.679

‒ 8.375

4.400

7.704

      

Uitgaven

1.560

11.679

‒ 8.375

4.400

7.704

      

Loonbijstelling

0

578

‒ 578

0

0

Prijsbijstelling

0

652

‒ 652

0

0

Onvoorzien

1.488

1.488

943

‒ 2.431

0

Wisselkoersreserve

72

8.961

‒ 8.088

6.831

7.704

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

Stand inclusief mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II 2109/20, 35443, nr. 1)

2

Stand inclusief mutaties van de 2e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1), de 3e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1) , 4e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1) en 5e ISB (Kamerstukken 2020/21, 35641, nr. 1)

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Onvoorzien

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Wisselkoersreserve

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van wisselkoersfluctuaties. De meevallers komen ten gunste van de reserve en de tegenvallers komen ten laste van de reserve.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Onvoorzien

Een deel van de middelen (€ 1,5 mln.) van Onvoorzien worden gebruikt voor artikel 6. In 2020 heeft SSO CN meer kosten gemaakt dan initieel begroot, wat samenhangt met de extra kosten vanwege de coronacrisis en extra werkzaamheden voor het project Netwerk op orde.

De openbare lichamen hebben ook extra kosten gemaakt in verband met de coronacrisis, bijvoorbeeld voor repatriëring, reiskosten, overhead, schoonmaakkosten en de aanschaf van beschermingsmiddelen. De openbare lichamen ontvangen in lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten hiervoor in 2020 eenmalig een bedrag van USD 1 mln. (€ 0,9 mln.). Voor Bonaire gaat het om een bedrag van USD 0,55 mln., voor Sint Eustatius om een bedrag van USD 0,25 mln. en voor Saba om een bedrag van USD 0,2 mln. Dit bedrag zal als vrije uitkering in 2020 via het BES-fonds aan de openbare lichamen worden verstrekt.

Wisselkoersreserve

Ter compensatie voor wisselkoersverliezen als gevolg van het verstrekken van de liquiditeitsleningen aan de landen worden middelen toegevoegd aan de begroting Koninkrijksrelaties (IV). Dit betreft de eerste en tweede tranche aan Aruba, Curacao en Sint Maarten en extra dotaties aan het BES-fonds.

Licence