Base description which applies to whole site

5.2 Niet-beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement

Inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

1.595.748

1.572.559

1.737.653

1.682.781

1.522.823

1.635.828

‒ 113.005

        

Uitgaven

1.594.826

1.572.368

1.728.881

1.675.816

1.517.171

1.635.828

‒ 118.657

        

Personele uitgaven

1.580.523

1.556.940

1.707.908

1.660.335

1.497.054

1.605.512

‒ 108.458

- waarvan eigen personeel

126.849

137.422

160.203

198.776

229.650

234.676

‒ 5.026

- waarvan externe inhuur

3.731

3.932

3.844

7.986

9.192

3.143

6.049

- waarvan overige personele exploitatie(1)

   

14.705

11.238

11.215

23

- waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.449.943

1.415.586

1.543.861

1.438.868

1.246.974

1.356.478

‒ 109.504

Materiële uitgaven

14.303

15.428

20.973

15.481

20.117

30.316

‒ 10.199

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

13.749

14.924

20.426

15.481

19.512

30.316

‒ 10.804

- waarvan instandhouding IT

    

605

 

605

- waarvan bijdrage aan SSO Paresto

554

504

547

    
        

Totaal ontvangsten

39.017

39.784

196.186

13.362

42.212

7.674

34.538

De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn € 113,0 miljoen lager dan initieel begroot. De oorzaak van dit verschil kan verklaard worden door een onderrealisatie op pensioenen en uitkeringen alsmede een onderrealisatie op materiële uitgaven in verband met COVID-19.

Vanuit artikel 10, artikel 11 en ontvangsten is in 2020 € 20,5 miljoen bijgedragen aan de provincie Zeeland. Deze bijdrage bestond uit diverse kleine bedragen die beschikbaar waren mede als gevolg van de verminderde activiteiten door COVID-19.

Personele uitgaven

De realisatie op de personele uitgaven valt € 108,5 miljoen lager uit dan initieel begroot. Deze lagere realisatie komt voornamelijk doordat de defensieonderdelen vanaf 2020 zelf pensioenpremies afdragen en hierdoor de realisatie niet bij de Bestuursstaf plaatsvindt. Dit betreft € 98 miljoen.

Materiële uitgaven

De realisatie op de materiele uitgaven valt € 10,2 miljoen lager uit dan initieel begroot, wat veroorzaakt is doordat diverse activiteiten tot minder uitgaven leiden als gevolg van COVID-19.

Totaal ontvangsten

De ontvangsten zijn met € 34,5 miljoen toegenomen, grotendeels als gevolg van niet-begrote kapitaalaflossing door het ABP, deze ontvangsten zijn direct overgedragen aan het Ministerie van Financiën.

Licence