Base description which applies to whole site

5 5.1 Niet-beleidsartikel 9 Algemeen

In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging, inkomensoverdrachten en overige materiële exploitatie.

Tabel 20 Budgettaire gevolgen artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

89.615

82.955

90.693

103.992

142.947

159.397

‒ 16.450

        

Uitgaven

107.028

85.193

89.598

93.786

150.596

159.397

‒ 8.801

        

Subsidies

29.732

30.741

31.545

30.978

36.898

30.329

6.569

- subsidies

29.732

30.741

31.545

30.978

36.898

30.329

6.569

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

    

46.172

44.506

1.666

- kennisopbouw TNO via EZK

    

43.430

42.183

1.247

- kennisopbouw NLR via EZK

    

534

517

17

- kennisopbouw MARIN via EZK

    

1.900

1.500

400

- overige bijdragen

    

308

306

2

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

56.675

36.479

46.198

47.319

53.037

58.993

‒ 5.956

- bijdrage aan de NAVO

    

48.818

43.571

5.247

- bijdrage aan internationale samenwerking

    

4.219

4.579

‒ 360

- overige bijdragen

    

0

10.843

‒ 10.843

Opdrachten

   

9.826

9.139

11.390

‒ 2.251

- opdrachten beleid

    

4.249

4.019

230

- opdrachten milieu beleid

    

2.447

2.000

447

- overige opdrachten

    

2.443

5.371

‒ 2.928

Bekostiging

   

4.448

4.518

3.579

939

bekostiging diverse instellingen

    

4.518

3.579

939

Inkomensoverdrachten

   

1.215

832

10.600

‒ 9.768

- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie

   

1.215

332

10.600

‒ 10.268

- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

    

500

 

500

Overige uitgaven

20.621

17.973

11.855

    
        

Programma ontvangsten

   

893

1.594

0

1.594

De posten met een verschil groter dan € 2,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn € 16,5 miljoen lager dan initieel begroot. De oorzaak van dit verschil kan grotendeels verklaard worden door de bijdrage aan de Very High Readiness Joint Task Force en de lagere realisatie op Chroom 6 uitkeringen.

Subsidies

Bij het vaststellen van de ontwerpbegroting was de veronderstelling dat 2020 vooral in het teken van 75 jaar bevrijding zou staan. Door de COVID-19 pandemie zijn er uitgaven gedaan maar hebben deze activiteiten geen doorgang gevonden, hetgeen tot meerlasten heeft geleid. De defensiemusea moesten sluiten, activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid werden afgelast of op een alternatieve manier uitgevoerd en de Invictus Games zijn vooralsnog doorgeschoven naar 2021. Hierdoor is de realisatie op subsidies € 6,6 miljoen hoger is dan de vastgestelde begroting.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

De lagere realisatie op (inter)nationale organisatie van € 6,0 miljoen heeft twee hoofdoorzaken. Voor de Very High Readiness Joint Task Force wordt jaarlijks € 10,0 miljoen overgeheveld naar andere defensieonderdelen en komt niet tot realisatie op dit artikel. Door een verhoogde contributie aan de NAVO wordt € 5,2 miljoen meer uitgaven gerealiseerd op het NAVO-budget.

Opdrachten

De realisatie op opdrachten valt € 2,3 miljoen lager uit dan initieel is begroot. Deze onderrealisatie komt voornamelijk doordat de activiteiten van de Personeelsagenda gerealiseerd worden in de gehele organisatie waardoor jaarlijks het budget herverdeeld wordt naar andere defensieonderdelen.

Inkomensoverdrachten

De realisatie van de uitkeringen voor Chroom 6 kent een ander uitgavenpatrooon dan verwacht, waardoor de budgetten in eerdere jaren niet tot realisatie zijn gekomen. Dit komt bijvoorbeeld door onderzoeken van RIVM die vertraagd zijn. Voor het jaar 2020 is er € 10,3 miljoen minder gerealiseerd. De verwachting is dat de budgetten tot realisatie komen, maar dan wel in latere jaren.

Licence