Base description which applies to whole site

4.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

De zorg financieel toegankelijk houden. 

De Minister is verantwoordelijk voor:

Financieren:

  • Financieren van de zorgtoeslag, inclusief het

  • vaststellen van de hoogte van de zorgtoeslag en de vormgeving van het stelsel van wet- en regelgeving over de zorgtoeslag.

  • De tegemoetkoming voor personen die in de inkomstenbelasting hun uitgaven voor specifieke zorgkosten als gevolg van heffingskortingen niet of niet geheel kunnen verzilveren.

Zorgtoeslag

Ten aanzien van de normpercentages voor zowel alleenstaande huishoudens als meerpersoonshuishoudens heeft het kabinet besloten tot een verlaging van 2019 op 2020 met als doel een meer evenwichtig koopkrachtbeeld te verkrijgen. Dit heeft er in samenhang met de stijging van de standaardpremie in 2020 met € 33 en de stijging van het minimumloon toe geleid dat de zorgtoeslag voor alleenstaande huishoudens met een minimuminkomen in 2020 is gestegen met € 61. Voor meerpersoonshuishoudens met een minimuminkomen betekende dit een stijging van de zorgtoeslag met € 83 per jaar ten opzichte van een stijging van de standaardpremie voor deze groep met € 66. Hiermee zijn de zorgpremie en het eigen risico betaalbaar gebleven voor huishoudens met lage inkomens.

Figuur 3 Kengetal: Het aantal eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens met een (voorlopige toekenning).

Bron: Toeslagen

Het aantal huishoudens kan variëren doordat er huishoudens kunnen bijkomen of afvallen omdat de zorgtoeslag met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd of als blijkt dat het inkomen hoger is dan waar bij de voorlopige beschikking van werd uitgegaan. Daarnaast wijzigt het aantal ontvangers nog in verband met personen die uitstel van aangifte inkomstenbelasting hebben. Als alle aanvragen definitief beschikt zijn, is pas duidelijk hoeveel rechthebbenden er zijn.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting2

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

4.980.306

4.994.298

5.348.340

5.582.755

5.866.368

5.238.449

627.919

        

Uitgaven

4.980.306

4.994.270

5.348.368

5.582.755

5.866.368

5.238.449

627.919

        

Inkomensoverdrachten

4.980.306

4.994.270

5.348.368

5.582.755

5.866.368

5.238.449

627.919

Zorgtoeslag

4.931.354

4.955.535

5.294.815

5.523.882

5.801.418

5.197.000

604.418

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

48.776

37.735

53.525

58.873

64.950

41.449

23.501

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

176

1.000

28

0

0

0

0

        

Ontvangsten

723.081

690.026

663.116

594.940

552.668

0

552.668

Overige

723.081

690.026

663.116

594.940

552.668

0

552.668

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van de nominale Zvw-premie en het gemiddelde eigen risico. Hierdoor hoeft niemand een groter dan aanvaardbaar deel van zijn of haar inkomen aan Zvw-premie te betalen. Toeslagen betaalt deze zorgtoeslag uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering en het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de zorgtoeslag. De uitgavenraming voor de zorgtoeslag is op basis van ramingen van het Centraal Planbureau verhoogd bij eerste suppletoire begroting met € 22,6 miljoen en verhoogd bij tweede suppletoire begroting met € 130,9 miljoen. Toeslagen heeft in 2020 in totaal € 5.801,4 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen ten behoeve van definitieve tegemoetkomingen in voorgaande jaren. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van € 450,9 miljoen ten opzichte van de raming in de tweede suppletoire begroting. Hier staan € 551,1 miljoen ontvangsten zorgtoeslag tegenover. Dit betreft de terugontvangst van teveel uitgekeerde zorgtoeslag. Per saldo zijn de netto-uitgaven aan zorgtoeslag € 100,2 miljoen lager dan geraamd in de tweede suppletoire begroting 2020.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ)

Bij eerste suppletoire wet is de raming voor de uitgaven in het kader van de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten reeds verhoogd met € 17 mln. tot € 58,4 mln. Uiteindelijk bleek nog een extra verhoging van € 6,5 mln. noodzakelijk om de uitgaven ter hoogte van € 64,9 mln. over heel 2020 te kunnen financieren. De belangrijkste oorzaak van de gestegen uitgaven is een hoger gebruik van de regeling als gevolg van de verhoging van de ouderenkorting waardoor meer belastingplichtigen met verzilveringsproblematiek van specifieke zorgkosten in de inkomensheffing te maken krijgen en voor een beperkt deel de toename van de totale aftrek specifieke zorgkosten.

Ontvangsten

De ontvangsten op het artikel tegemoetkoming specifieke kosten bedragen € 552,668 miljoen, bestaande uit de eeder genoemde € 551,1 miljoen ontvangsten zorgtoeslag.

Licence