Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

De missie van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao is het optimaal ondersteunen van de gouverneur in de uitoefening van zijn taken in zijn beide hoedanigheden: als het hoofd van de regering van het land Curaçao en als orgaan van het Koninkrijk. De taken van het kabinet zijn afgeleid van de wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gouverneur. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Gouverneur van Curaçao zijn opgenomen in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling van Curaçao, verschillende (organieke) Curaçaose landsverordeningen, Koninkrijkswetgeving en het Reglement van de Gouverneur van Curaçao.

Aan het feit dat de gouverneur het bevoegde orgaan is in de uitvoeringsregelingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Paspoortwet ontleent het Kabinet van de Gouverneur dienstverlenende, uitvoerende consulaire werkzaamheden. De taken en inrichting van het kabinet zijn vastgelegd in een instellings- en beheersbesluit, evenals in een organisatie- en formatieplan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4 lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Er zijn in 2021 geen beleidswijzigingen geweest.

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

3.052

3.008

2.945

2.607

2.422

2.968

‒ 546

               

Uitgaven

3.052

3.008

2.945

2.607

2.422

2.968

‒ 546

               

Institutionele inrichting

             

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.052

3.008

2.945

2.607

2.422

2.968

‒ 546

               

Ontvangsten

163

186

97

121

142

200

‒ 58

Tabel 18 Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2021

Totaal apparaat

2.422

waarvan personeel

1.705

Eigen personeel

1.678

Externe inhuur

22

Overig personeel

5

   

waarvan materieel

717

Uitgaven

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur van Curaçao

Het Kabinet heeft in 2021 minder besteed dan was begroot. Dit komt doordat het groot onderhoud van de gebouwen, dat volledig begroot was in 2021, doorloopt naar 2022.

Ook is een deel van het budget niet benut als gevolg van afgelasting van diverse bijeenkomsten en dienstreizen als gevolg van de coronacrisis.

Ontvangsten

Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao heeft behalve de ontvangsten uit consulaire producten, geen eigen inkomsten. De consulaire producten die een opbrengst (leges) genereren zijn naturalisaties en opties, nationale paspoorten en nooddocumenten en visa.

Licence