Base description which applies to whole site
+

3.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba heeft tot taak het ondersteunen van de Gouverneur van Aruba in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van Aruba en in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk. Gezien deze ondersteunende rol zijn de taken van het Kabinet een afgeleide van de taken en bevoegdheden van de Gouverneur, die voornamelijk zijn geregeld in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling van Aruba en het Reglement voor de Gouverneur van Aruba. Het kabinet heeft ook tot taak het behandelen van consulaire aangelegenheden aangezien de gouverneur tevens bevoegdheden heeft in het kader van de verkrijging van het Nederlanderschap en de verstrekking van paspoorten en visa aan personen die woonachtig zijn in Aruba.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4 lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor het handelen van de gouverneur als landsorgaan leggen de ministers van Aruba verantwoording af aan de Staten van Aruba. De gouverneur is als Koninkrijksorgaan verantwoordelijk aan de regering van het Koninkrijk.

De gouverneur onderhoudt contacten met de minister-president en overige Ministers van Aruba, de Staten, maatschappelijke organisaties en met ministers en andere bestuurders van de andere landen van het Koninkrijk. De gouverneur onderhoudt ook contacten met ambassadeurs van het Koninkrijk en van andere staten in de regio. De relaties met de Gouverneurs van Sint Maarten en Curaçao zijn geïnstitutionaliseerd en worden onderhouden.

Het kabinet onderhoudt contacten met andere organen van de overheid, zowel binnen als buiten het Koninkrijk. Bij de uitvoering van rijksregelgeving werkt het kabinet samen met verschillende ministeries, agentschappen en diensten van Nederland.

Er zijn in 2021 geen beleidswijzigingen geweest.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

2.006

1.876

2.399

2.096

2.338

1.958

380

               

Uitgaven

2.006

1.876

2.399

2.096

2.338

1.958

380

               

Institutionele inrichting

             

Kabinet Gouverneur Aruba

2.006

1.876

2.399

2.096

2.338

1.958

380

               

Ontvangsten

100

89

108

53

96

60

36

Tabel 16 Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2021

Totaal apparaat

2.338

waarvan personeel

1.662

Eigen personeel

1.656

Externe inhuur

6

Overig personeel

0

   

waarvan materieel

676

Uitgaven

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur van Aruba

In 2019 is Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba aangevangen met een inhaalslag van de nodige vervangingsinvesteringen en met het onderhoud van gebouwen en installaties. Deze inhaalslag is, anders dan begroot, niet volledig gerealiseerd in 2021. Dit is met name veroorzaakt door de effecten van de coronapandemie, grotendeels door de vertraging in het productieproces en problemen met betrekking tot het transport van goederen/materialen.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn in vergelijking met het jaar 2020 gestegen en kennen ondanks de effecten van COVID-19 in 2021 weer eenzelfde verloop als de jaren voor de uitbraak van COVID-19.

Licence