Base description which applies to whole site
+

4.2 Kabinet van de Koning (IIIB)

Ondersteunen van de Koning ten behoeve van de uitoefening van diens constitutionele taken en fungeren als schakel tussen de Koning en de overige leden van de regering en bestuurlijke autoriteiten.

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van het Kabinet van de Koning. Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet van de Koning zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening op het gebied van de bedrijfsvoering door het ministerie en de daarop van toepassing zijnde planning & controlcyclus. Het Kabinet van de Koning valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

In 2021 zijn de volgende taken uitgevoerd:

  • informeren van de Koning ten behoeve van zijn gesprekken met binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staats- en andere buitenlandse bezoeken, (video)gesprekken aan andere landen van het Koninkrijk en werkbezoeken. Voorbeelden van ontvangsten zijn het aanbieden van geloofsbrieven door ambassadeurs van andere landen en het beëdigen van hoge functionarissen waarvoor in de wet is vastgelegd dat dit geschiedt ten overstaan van de Koning. Bezoeken van de Koning omvatten, naast de genoemde buitenlandse bezoeken, onder meer werkbezoeken met ministers, onderministers en staatssecretarissen en streekbezoeken;

  • tijdig en in correcte vorm aan de Koning ter tekening voorleggen van alle door de ministeries en de Staten-Generaal aangeboden stukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;

  • opstellen en overbrengen van boodschappen aan andere staatshoofden en aan internationale autoriteiten;

  • behandelen en doorgeleiden van aan de Koning gerichte verzoekschriften. Deze brieven worden op het Kabinet van de Koning aan de hand van een analyse van de onderhavige problematiek overgedragen aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein en

  • registreren, bewaren en aan het Nationaal Archief overdragen van wetten en Koninklijke Besluiten.

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2.017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

2.422

2.485

2.532

2.715

2.683

2.653

30

        

Uitgaven

2.422

2.485

2.532

2.715

2.683

2.653

30

        

Ontvangsten

2.422

2.489

2.534

2.716

2.683

2.653

30

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Uitgaven

Indien naast de uitkomsten in bovenstaande tabel rekening wordt gehouden met de mutaties die reeds in de eerste en tweede suppletoire begrotingswet zijn verwerkt, te weten een bijstelling van € 289.000, is er sprake van een onderuitputting van € 259.000. De materiële uitgaven van het Kabinet van de Koning zijn lager dan oorspronkelijk begroot. Dit is met name veroorzaakt door lagere uitgaven dan verwacht in het kader van de verbetering van de Informatiehuishouding en de invloeden van COVID-19, zoals lagere woon-werk reiskosten en dienstreizen.

Informatiehuishouding

Terugkijkend op 2021 heeft de eerste periode van het programma «Open op Orde», voor het Kabinet van de Koning, vooral in het teken gestaan van het inrichten van het eigen programma en het opstellen van actieplannen. In het kader van efficiëntie is er een samenwerkingsverband opgezet tussen het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden en de Nationale Ombudsman. Gezamenlijk hebben de organisaties beschikking tot een pool van flexibel in te zetten projectmanagers, informatieprofessionals en I-trainees uit het Team Informatiehuishouding. De uitgaven in 2021, circa € 20.000, hebben betrekking gehad op de inhuur van externe inzet (de gezamenlijke pool) ten behoeve van het opstarten en inrichten van het programma, het opstellen van de actieplannen en het tot stand brengen van de samenwerking tussen het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden en de Nationale Ombudsman.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten hangen samen met de lagere uitgaven van het Kabinet van de Koning. De uitgaven van het Kabinet van de Koning vormen een onderdeel van begroting III. De uitgaven worden echter gedaan in het kader van begroting I en worden daarom doorbelast.

Licence