Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

2.653

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1) Eindejaarsmarge 2020

1

26

2) Loon- en prijsbijstelling 2021

1

61

3) POK-middelen Kabinet van de Koning (Informatiehuishouding)

1

200

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

2.940

Toelichting

  • Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 aan het Kabinet van de Koning.

  • De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

  • Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn er ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding middelen beschikbaar gesteld.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

2.653

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1) Eindejaarsmarge 2020

1

26

2) Loon- en prijsbijstelling 2021

1

61

3) POK-middelen Kabinet van de Koning (Informatiehuishouding)

1

200

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

2.940

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.653

0

2.653

287

2.940

61

61

61

61

          

Uitgaven

2.653

0

2.653

287

2.940

61

61

61

61

          

Kabinet van de Koning

2.653

0

2.653

287

2.940

61

61

61

61

          

Ontvangsten

2.653

0

2.653

287

2.940

61

61

61

61

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Licence