Base description which applies to whole site

5.3 Niet-beleidsartikel 11 Geheim

Het niet-beleidsartikel Geheim op basis van artikel 2.8 van de Comptabili-teitswet 2016 kent geen artikelonderdelen. Dit niet-beleidsartikel is bestemd voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten waarvoor geldt dat openbaarmaking via toedeling aan een expliciet beleidsartikel niet in het belang van de Staat is.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

7.874

7.155

14.617

10.891

14.724

15.068

‒ 344

Uitgaven

7.874

7.155

14.617

10.891

14.724

15.068

‒ 344

Ontvangsten

       

De geheime uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door het college van de Algemene Rekenkamer.

Licence