Base description which applies to whole site

5.2 Niet-beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement

Inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

1.572.559

1.737.653

1.682.781

1.522.823

1.537.856

1.627.606

‒ 89.750

        

Uitgaven

1.572.368

1.728.881

1.675.816

1.517.171

1.529.925

1.627.606

‒ 97.681

        

Personele uitgaven

1.556.940

1.707.908

1.660.335

1.497.054

1.507.128

1.590.473

‒ 83.345

- Eigen personeel

137.422

160.203

198.776

229.650

257.115

271.493

‒ 14.378

- Externe inhuur

3.932

3.844

7.986

9.192

10.205

970

9.235

- Overige personele exploitatie1

  

14.705

11.238

12.990

14.341

‒ 1.351

- Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.415.586

1.543.861

1.438.868

1.246.974

1.226.819

1.303.669

‒ 76.850

Materiële uitgaven

15.428

20.973

15.481

20.117

22.797

37.133

‒ 14.336

- Overige materiële exploitatie (1)

14.924

20.426

15.481

19.512

22.797

37.133

‒ 14.336

- Instandhouding IT

   

605

  

0

- Bijdragen aan SSO Paresto

504

547

     
        

Totaal ontvangsten

39.784

196.186

13.362

42.212

34.397

7.728

26.669

1

In 2019 zijn de uitgaven overige exploitatie gesplitst in personele en materiële exploitatie

De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn € 89,8 miljoen lager dan begroot. De oorzaak van dit verschil wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven op pensioenen en uitkeringen ter hoogte van circa € 76,9 miljoen.

Uitgaven

Personele uitgaven

Per saldo is voor personele uitgaven € 83,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot.

Eigen personeel en externe inhuurOp het formatiebudget is € 14,4 miljoen minder gerealiseerd als gevolg van niet gevulde functies. Daarnaast is de realisatie externe inhuur € 9,2 miljoen hoger dan begroot. De overschrijding op het budget voor externe inhuur is gefinancierd vanuit de vrijval door vacatures binnen de formatie.

Pensioenen en uitkeringenDeze post is € 76,9 miljoen lager dan begroot door een optelling van meerdere factoren. Allereerst door een afname van het budget uitkeringen met € 32 miljoen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in het Pensioenakkoord. Daarnaast is als gevolg van een ander kasritme van uitkeringen € 22,0 miljoen aan budget naar latere jaren geschoven, waardoor de realisatie lager was in 2021. Verder is € 6 miljoen overgeheveld naar de subsidie van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI) voor zorgcoördinatie en is € 17 miljoen gemuteerd op diverse uitkeringen.

Materiële uitgaven

De materiële uitgaven zijn € 14,3 miljoen lager dan begroot. Dit komt door meerdere projecten waar de realisaties bij andere ministeries terecht zijn gekomen en waar Defensie ook budget naar heeft overgeheveld. Het betrof BZK voor bedrijfsvoeringkosten ter hoogte van € 3,7 miljoen en dataorganisatie ter hoogte van € 1,5 miljoen. Daarnaast een bijdrage aan het project Luchtruimherziening ter hoogte van € 1,0 miljoen van I&W en verder diverse andere werkzaamheden van in totaal € 3,0 miljoen. Daarnaast is het budget Life Cycle Cost (LCC) ter hoogte van € 1,3 miljoen, een project binnen Defensie om inzicht te verkrijgen in de levensduurkosten van de activa, overgeheveld naar en gerealiseerd op het DMF. De resterende middelen, € 3,4 miljoen, zijn niet besteed doordat diverse activiteiten tot minder uitgaven leidden, mede als gevolg van COVID-19.

Ontvangsten

Per saldo is er € 26,7 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd op dit artikel dan begroot. Dit is voornamelijk te verklaren door het ontvangen van € 25,8 miljoen in 2021 aan aflossing van de laatste lening van het financieringsarrangement ABP voor de overgang naar kapitaaldekking van de pensioenuitkeringen. Dit is reeds bij de 2e suppletoire verwerkt.

Licence