Base description which applies to whole site

Artikel 40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van EZK geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (directoraten-generaal en stafdirecties) en de diensten van EZK (ACM42, CPB en SodM). De uitgaven externe inhuur, de uitgaven aan ICT en bijdragen aan shared service organisaties (SSO's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU de realisatiegegevens voor de bijdrage aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZK.

Tabel 40 Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

403.194

297.577

298.069

294.990

304.961

286.313

18.648

        

Uitgaven

403.194

297.577

298.069

294.990

304.961

286.313

18.648

        

Personele uitgaven

       

eigen personeel

225.316

165.163

179.851

190.717

199.337

171.294

28.043

inhuur externen

11.127

20.279

19.506

15.989

14.641

10.293

4.348

overige personele uitgaven

22.497

18.317

15.600

13.030

12.345

15.962

‒ 3.617

        

Materiële uitgaven

       

ICT2

7.451

3.200

8.284

13.812

2.807

14.998

‒ 12.191

bijdrage aan SSO's

32.257

13.914

14.794

13.742

14.066

14.066

0

DICTU

60.949

55.491

32.148

25.527

21.147

21.147

0

overige materiële uitgaven

43.597

21.213

27.886

22.173

40.618

38.553

2.065

        

Ontvangsten

25.893

28.284

26.426

26.126

59.857

24.992

34.865

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en de buitendiensten bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan SSO DICTU.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel

Eigen personeel

Bij de eerste suppletoire begroting is extra personeelsbudget toegekend voor het eigen personeel van het Ministerie van EZK. Hieronder valt onder andere ontvangen middelen voor de financiering van kosten in verband met het NGF (€ 1,3 mln), extra capaciteit voor de continuering van de Corona-unit (€ 1,3 mln), overheveling van apparaatsbudget DTC naar art. 40 (€ 1,1 mln) en het extra budget voor de SodM in verband met werkzaamheden ten gunste van de Parlementaire Enquête Groninger Aardgaswinning (€ 1,2 mln). Daarnaast heeft er in de tweede suppletoire begroting een capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden op het gebied van Milieu en Vergunningen bij K&E (€ 2,3 mln). Ook is er met de tweede suppletoire begroting extra personeelsbudget overgeheveld vanuit het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 0,9 mln). Verder zijn er extra kosten gemaakt door ACM voor de warmtewet (€ 1 mln). Tenslotte zijn de uitgaven voor eigen personeel hoger uitgevallen door de verhoging van lonen van rijksambtenaren en de uitkering van de thuiswerkvergoeding (€ 6 mln).

Inhuur externen

De uitgaven voor externe inhuur zijn in 2021 hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door meer ICT inhuur voor het uitvoeren van ‘grote’ ICT-programma’s en extra inhuur op communicatiegebied. Daarnaast is er meer ingehuurd doordat vacatures niet direct konden worden ingevuld vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Overige personele uitgaven

De onderuitputting bij overige personele uitgaven (€ 3,6 mln) wordt vooral verklaard door COVID-19. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van vergoedingen zoals werkkostenvergoedingen en reis- en verblijfkosten.

Materieel

ICT

De uitgaven voor ICT vallen (€ 12 mln) lager uit dan geraamd. Dit komt door dat er minder ICT projecten zijn gestart dan verwacht door COVID-19.

Overige materiële uitgaven

De overige materiële uitgaven zijn (€ 2 mln) hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door extra uitgaven voor de communicatie over het Klimaatakkoord (€ 2 mln). Deze aanvullende uitgaven zijn gedekt vanuit de beleidsmiddelen van het Klimaatakkoord.

Toelichting op de ontvangsten

De realisatie op de ontvangsten van het apparaat van EZK is € 35 mln hoger dan geraamd. Hieronder valt onder andere de hogere bijdragen uit de markt voor ACM (€ 3,3 mln) en afroming van het eigen vermogen RVO (€ 20,6 mln), DICTU (€ 6,5 mln) en NEA (€ 1,3 mln).

Tabel 41 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

403.194

297.577

298.069

294.989

304.961

286.313

18.648

Kerndepartement (beleid en staf)

308.055

202.092

192.549

191.904

199.293

186.970

12.323

Apparaatsuitgaven diensten:

       

Centraal Planbureau (CPB)

15.963

16.467

17.271

17.305

18.265

17.416

849

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

69.392

65.405

73.092

69.486

68.562

67.659

903

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

9.784

13.613

15.157

16.294

18.841

14.268

4.573

        

Totaal apparaatskosten agentschappen

852.895

881.774

1.019.206

1.142.480

1.307.753

1.096.249

211.504

Agentschap Telecom (AT)

47.271

43.843

48.703

54.297

57.997

57.260

737

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

258.790

256.227

271.254

285.625

300.845

270.483

30.362

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

5.349

7.561

8.480

9.164

9.461

10.727

‒ 1.266

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

541.485

574.143

690.769

793.394

939.450

757.779

181.671

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

811.297

895.645

952.167

938.441

952.344

975.175

‒ 22.831

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)2

183.849

185.442

191.355

195.570

195.5703

198.726

‒ 3.156

Stichting COVA

1.314

1.375

1.410

1.435

1.503

1.593

‒ 90

Raad voor de Accreditatie

13.572

14.415

14.374

13.528

13.943

14.592

‒ 649

Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM)

614

737

614

632

670

779

‒ 109

TNO

426.367

478.326

513.504

516.453

516.4533

528.185

‒ 11.732

Kamer van Koophandel (KvK)

185.581

215.350

230.910

210.823

224.205

231.300

‒ 7.095

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

De bedragen 2017-2020 zijn aangepast. Exclusief voorzieningen, afschrijvingen en rente.

3

De realisatie is overgenomen uit 2020, omdat de realisatie 2021 nog niet bekend is.

42

De leden van het bestuur van ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op beleidsartikel 1.

Licence