Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 23 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021(1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

286.313

0

286.313

11.558

297.871

3.164

3.840

6.149

10.268

          

Uitgaven

286.313

0

286.313

11.558

297.871

3.164

3.840

6.149

10.268

          

Personele uitgaven

         

eigen personeel

171.294

 

171.294

9.242

180.536

4.260

3.466

3.493

2.807

inhuur externen

10.293

 

10.293

743

11.036

    

overige personele uitgaven

15.962

 

15.962

‒ 3.567

12.395

‒ 10.559

‒ 11.279

‒ 12.304

‒ 8.939

          

Materiële uitgaven

         

ICT

14.998

 

14.998

‒ 1.770

13.228

6.513

8.963

12.317

13.464

bijdrage aan SSO's

14.066

 

14.066

 

14.066

    

DICTU

21.147

 

21.147

 

21.147

    

overige materiële uitgaven

38.553

 

38.553

6.910

45.463

2.950

2.690

2.643

2.936

          

Ontvangsten

24.992

0

24.992

0

24.992

24.336

24.336

24.336

24.336

ACM

17.589

 

17.589

 

17.589

17.589

17.589

17.589

17.589

SoDM

3.150

 

3.150

 

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

CPB

1.643

 

1.643

 

1.643

1.643

1.643

1.643

1.643

kerndepartement

2.610

 

2.610

 

2.610

1.954

1.954

1.954

1.954

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is € 6,4 mln toegevoegd aan de personeelsbudgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging aan budgetten komt onder andere door de verhoging van het budget voor directie Bedrijfsleven en Innovatie met betrekking tot 10 fte extra door COVID-19 (€ 1 mln), de budgetverhoging voor SodM in verband met de Parlementaire Enquête Groninger Aardgaswinning (€ 1,2 mln), de overheveling vanuit het Nationaal Groeifonds in verband met apparaatskosten voor de stafdirectie NGF (€ 2,7 mln) en de overheveling vanuit het Nationaal Groeifonds in verband met apparaatskosten van de fondsbeheerder EZK (€ 1,3 mln).

Materiële uitgaven

Er is € 5,2 mln toegevoegd aan de materiële budgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging van budgetten komt onder andere door de verhoging van het budget voor directie Communicatie voor de communicatie over het Klimaatakkoord (€ 2 mln), de verhoging van het materieel budget in verband met het Programma Informatiehuishouding PIT (€ 1,4 mln), de overheveling vanuit BZK van het startbudget voor de interdepartementale traject naar aanleiding van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (€ 2,4 mln). Een deel van het materieel budget van CPB is overgeheveld naar BZK ten behoeve van de generieke dienstverlening van FMH (- € 0,5 mln).

Licence