Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 24 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

286.313

297.871

11.476

5.121

314.468

Uitgaven

286.313

297.871

11.476

5.121

314.468

      

Personele uitgaven

197.549

203.967

12.224

9.438

225.629

waarvan eigen personeel

171.294

180.536

12.637

1.984

195.157

waarvan inhuur externen

10.293

11.036

‒ 49

3.654

14.641

waarvan overige personele uitgaven

15.962

12.395

‒ 364

3.800

15.831

      

Materiële uitgaven

88.764

93.904

‒ 748

‒ 4.317

88.839

waarvan ICT

14.998

13.228

‒ 1.860

‒ 7.031

4.337

waarvan bijdrage aan SSO's

14.066

14.066

  

14.066

waarvan DICTU

21.147

21.147

 

1.447

22.594

waarvan overige materiële uitgaven

38.553

45.463

1.112

1.267

47.842

      

Ontvangsten

24.992

24.992

33.487

0

58.479

waarvan ACM

17.589

17.589

  

17.589

waarvan SodM

3.150

3.150

  

3.150

waarvan CPB

1.643

1.643

  

1.643

waarvan kerndepartement

2.610

2.610

33.487

 

36.097

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De raming van de personele uitgaven wordt verhoogd met € 9,4 mln onder andere op grond van:

  • Voor de totale personele uitgaven wordt er vanuit de beleidsdirecties budget (€ 3,7 mln) overgeheveld ter compensatie van externe inhuur bij directies Bureau Managementondersteuning (BMO) en Informatievoorziening, Facilitair en Huisvesting (IFH).

  • Extra personeelsuitgaven die gedekt worden door het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 2,4 mln).

  • De apparaatsuitgavean voor het NGF worden gerealiseerd op de begroting van EZK. Hiertoe is € 1,3 mln vanuit het NGF beschikbaar gesteld.

  • Toevoeging van loonbijstelling voor eenmalige ophoging van de loonruimte (€ 1 mln).

  • Van het NEa-budget is er budget (€ 1 mln) teruggeboekt naar het ICT-ontwikkelbudget (artikel 40).

Materiële uitgaven

De raming voor de materiële uitgaven wordt verlaagd met € 4,3 mln op grond van:

  • Een afroming van het ICT-ontwikkelbudget ten gunste van EZK brede problematiek. Deze ruimte was er omdat er in 2021 minder ICT claims zijn ingediend en/of gehonoreerd (€ 7 mln).

  • Er is budget overgeheveld naar artikel 40 vanuit de beleidsdirecties ter compensatie van verscheidende opdrachten uitgevoerd door DICTU (€ 1,4 mln).

  • Vanuit het Ministerie van BZK is er budget (€ 1,2 mln) beschikbaar gesteld voor het programma Transparantie in Informatie (TiI), dat als doel heeft de informatiehuishouding en informatievoorziening zo in te richten dat inzicht in en openheid over de informatie kan worden geboden aan de samenleving en de politiek.

Ontvangsten

Er zijn geen mutaties op de ontvangsten bij de 2e suppletoire begroting.

Licence