Base description which applies to whole site

Artikel 40 Apparaat

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is in 2021 € 28,8 mln meer uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

  • Bij het kerndepartement is er € 6 mln meer uitgegeven door o.a. verhoging van lonen van rijksambtenaren, thuiswerkvergoeding, extra personeel.

  • Er is € 4,3 mln meer uitgegeven dan begroot voor externe inhuur. Dit komt door meer inhuur op grote ICT-projecten.

  • Er is € 3,6 mln minder uitgegeven dan begroot bij overige personele uitgaven. De onderuitputting bij overige personele uitgaven wordt vooral verklaard door COVID-19. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van vergoedingen zoals werkkostenvergoedingen en reis- en verblijfkosten.

Materiële uitgaven

Er is in 2021 € 10,1 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

  • Er is € 12 mln minder uitgegeven voor ICT dan begroot. Dit komt door dat er minder ICT projecten zijn gestart dan verwacht door COVID-19

  • De overige materiële uitgaven zijn € 2 mln hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door extra uitgaven voor de communicatie over het Klimaatakkoord.

Ontvangsten

Er zijn in 2021 meer ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit komt voornamelijk door de hogere bijdrage uit de markt voor ACM en afroming van het eigen vermogen van agentschappen RVO, DICTU en NEa.

Licence