Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba heeft tot taak het ondersteunen van de Gouverneur van Aruba in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van Aruba en in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk. Gezien deze ondersteunende rol zijn de taken van het Kabinet een afgeleide van de taken en bevoegdheden van de Gouverneur, die voornamelijk zijn geregeld in het Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling van Aruba en het Reglement voor de Gouverneur van Aruba. Het kabinet heeft ook tot taak het behandelen van consulaire aangelegenheden aangezien de gouverneur tevens bevoegdheden heeft in het kader van de verkrijging van het Nederlanderschap en de verstrekking van paspoorten en visa aan personen die woonachtig zijn in Aruba.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4 lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor het handelen van de gouverneur als landsorgaan leggen de ministers van Aruba verantwoording af aan de Staten van Aruba. De gouverneur is als Koninkrijksorgaan verantwoordelijk aan de regering van het Koninkrijk.

De gouverneur onderhoudt contacten met de minister-president en overige Ministers van Aruba, de Staten, maatschappelijke organisaties en met ministers en andere bestuurders van de andere landen van het Koninkrijk. De gouverneur onderhoudt ook contacten met ambassadeurs van het Koninkrijk en van andere staten in de regio. De relaties met de Gouverneurs van Sint Maarten en Curaçao zijn geïnstitutionaliseerd en worden onderhouden.

Het kabinet onderhoudt contacten met andere organen van de overheid, zowel binnen als buiten het Koninkrijk. Bij de uitvoering van rijksregelgeving werkt het kabinet samen met verschillende ministeries, agentschappen en diensten van Nederland.

Er zijn in 2022 geen beleidswijzigingen geweest.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

1.876

2.399

2.096

2.338

2.480

2.001

479

        

Uitgaven

1.876

2.399

2.096

2.338

2.480

2.001

479

        

Institutionele inrichting

       

Kabinet Gouverneur Aruba

1.876

2.399

2.096

2.338

2.480

2.001

479

        

Ontvangsten

89

108

53

96

93

60

33

Tabel 16 Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2022

Totaal apparaat

2.480

waarvan personeel

1.730

Eigen personeel

1.570

Externe inhuur

0

Overig personeel

160

  

waavan materieel

750

ICT

139

Overig materieel

611

Uitgaven

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur van Aruba

De vervanging van de airco-installatie voor het kantoor van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba is gerealiseerd. De aanpassing van de keuken in Cas Ceremonial di Gobernador heeft nog niet kunnen plaatsvinden omdat het vinden van een technische oplossing ten aanzien van het afzuigsysteem de leverancier tijd heeft gekost.

Gedurende het jaar 2022 hebben onder leiding van een extern bedrijf teamsessies plaatsgevonden ten behoeve van het verbeteren van de samenwerking & communicatie en voor team empowerment.

De restantgelden van twee stichtingen staan nog open. In 2023 zullen de twee stichtingen financieel afgerekend en opgeheven zijn.

Ontvangsten

De ontvangsten in 2022 zijn hoger dan begroot omdat er niet gestuurd kan worden op de verkoop van consulaire producten.

Licence